haku: @keyword sound insulation / yhteensä: 5
viite: 4 / 5
Tekijä:Väisänen, Mika
Työn nimi:Design of Sound Insulation of Suburban Traffic Bus
Lähiliikennelinja-auton äänieristyksen suunnittelu
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2007
Sivut:76 s. + liitt.      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Konetekniikan osasto
Oppiaine:Auto- ja työkonetekniikka   (Kon-16)
Valvoja:Juhala, Matti
Ohjaaja:Häkkinen, Matti
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  3263   | Arkisto
Avainsanat:suburban traffic bus
sound insulation
plywood
mass reduction
cost reduction
rear bench
lähiliikennelinja-auto
äänieristys
vaneri
massan vähentäminen
kustannussäästö
takapaketti
Tiivistelmä (fin): Linja-auto on haastava äänieristyksen suunnittelukohde.
Ääniongelma jaetaan tavallisesti kolmeen osaan; lähde, siirtotie ja vaste.
Ääniongelmaa on helpoin lähteä ratkaisemaan muuttamalla ensin lähdettä, jos mahdollista.
Mitä vähemmän ääntä tuotetaan, sitä vähemmän sitä on tarvetta vaimentaa.
Äänilähteitä linja-autoissa ovat mm. moottori, voimansiirto, kolinat ja räminät sekä erilaiset ilmavirran suhinat.
Tässä diplomityössä keskityttiin lähinnä käsittelemään siirtoteiden vaimennusta.

Olemassa oleviin sisustan äänenpainetasoihin oltiin täysin tyytyväisiä, mutta ne haluttiin saavuttaa kevyemmällä ja halvemmalla rakenteella ja materiaaleilla.
Linja-auton takaosa valittiin suunnittelukohteeksi, koska taka-akselimassat ovat muodostuneet ongelmallisiksi joissakin markkinasovelluksissa seisomapaikkojen vuoksi.
Matalalattia linja-autossa matkustamon äänenpainetasot ovat matalammasta rakenteesta johtuen korkeammat kuin normaalikorkeissa korimalleissa.
Osaltaan tämän vuoksi suunnittelukohteeksi valittiin takamoottorinen matalalattialinja-auto.
Saavutettuja tuloksia tultaisiin toki soveltamaan myös muihin korimalleihin mahdollisuuksien mukaan.

Matkan varrella lattiavanerointi muodostui pääasialliseksi kiinnostuksen kohteeksi, myös muihin materiaaleihin tutustuttiin pienemmässä mittakaavassa.
Vaneri on pinta-alaltaan erittäin suuri yksittäinen materiaali tutkitussa linja-automallissa.
Samalla tunsimme, että sitä kehittämällä voisimme saavuttaa samalla merkittäviä materiaali- ja kustannussäästöjä sekä säästöjä käytetyissä työtunneissa.
Suoritettiin mittauksia sekä laboratorio- että käyttöolosuhteissa muutamille valituille äänieristevaneri-materiaaleille.
Mittausten perusteella päädyttiin vaihtamaan takaosan vanerimateriaali ja jättämään pellityksiä joiltakin osin pois.
Kustannussäästöjä saavutettiin lähinnä pellin poisjättämisen vuoksi.
Taka-akselimassa putosi tutkitussa linja-autossa 180 kg.
Tämä merkitsee vähintään kahta seisomapaikkaa lisää.
Materiaalisäästöistä ei ole vielä lopullisia laskelmia olemassa.
Uusien materiaalien lopullista käyttöönottoa on hidastanut tavarantoimittajan ongelmat valmistusprosessissa.
ED:2007-05-15
INSSI tietueen numero: 33937
+ lisää koriin
INSSI