haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 7 / 21
Tekijä:Oksa, Olli
Työn nimi:Palvelinsalien työympäristömelun selvitys
Survey on occupational noise in data centers
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:v + 60 s. + liitt. 12      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Välimäki, Vesa
Ohjaaja:Oksanen, Sami
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201302031381
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1261   | Arkisto
Avainsanat:data center
occupational noise
room acoustics
noise control
palvelinsali
työympäristömelu
huoneakustiikka
meluntorjunta
Tiivistelmä (fin): Palvelinkeskukset ovat paikkoja, joissa palvelimille ja muille tietoteknisille laitteille on järjestetty otolliset olosuhteet toimia jatkuvasti ilman palvelukatkoksia.
Yksi edellytys olosuhteille on, että salin ja laitteiden toimintalämpötila pysyy riittävän alhaisena.
Laitejäähdytys tuottaa kohinamaista melua, jolle palvelinsaleissa työskentelevät henkilöt altistuvat.

Tässä diplomityössä selvitetään, minkälaista palvelinsalien melu on.
Melun voimakkuutta ja melualtistustasoa verrataan lainsäädännössä annettuihin ohjearvoihin.
Myös melun spektriominaisuuksia tutkitaan melun luonteen ymmärtämiseksi.
Työn yksi päätarkoitus on selvittää, miten palvelinsalien meluominaisuuksia on yksinkertaista ja tehokasta mitata.
Työssä otetaan selvää, miten salien akustisia ominaisuuksia voitaisiin kehittää melutason ja melualtistuksen pienentämiseksi sekä miten työtehoa olisi mahdollista parantaa vaihtoehtoisin keinoin.

Tulosten perusteella palvelinsalien melu ei ylitä lainsäädännössä annettuja ylimpiä toiminnallisia raja-arvoja.
Melu on kuitenkin niin voimakasta, että työntekijälle on tarjottava mahdollisuus kuulonsuojaukseen.
Melun voidaan katsoa olevan niin häiritsevää, että se haittaa merkittävästi työntekoa ja alentaa työkykyä.
Tiivistelmä (eng): Data centers are places, where favourable circumstances are arranged for servers and other data-related hardware to work properly non-stop.
One major requirement is that the operation temperature of the hardware is kept on a low enough level.
Device cooling produces intense noisy sound field to which the employees working in the data centers are exposed.

In this thesis the characteristics of the data center noise are studied.
The magnitude of the noise level and noise exposure are put to contrast with the specifications given in legislation and regulations.
Also the spectral properties of the noise are investigated to understand the character of the noise signal.

One main purpose of this thesis is to find out, how data center noise properties are simple and efficient to measure.
It is also examined, how the acoustic properties of data centers could be changed and developed to lower the noise and exposure levels and how the working efficiency could be improved with alternative ways.

The results of this work indicate that the noise level does not exceed the uppermost legislative functional limit values.
Nevertheless, the noise level is so high that the employer is obliged to offer an employee a possibility to personal hearing protection.
Noise level can be considered so high that it significantly hampers the ability to work.
ED:2013-01-11
INSSI tietueen numero: 45798
+ lisää koriin
INSSI