haku: @keyword tiivistys / yhteensä: 6
viite: 1 / 6
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Hakamäki, Heli
Työn nimi:Toteutustavan vaikutus ulkovaipparakenteen sisäpinnan ilmavuototiivistysten pysyvyyteen
The effect of installation methods on the durability of air-sealings on the inner surface of a building envelope
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2015
Sivut:87 + 64      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka   (IA3017)
Valvoja:Kurnitski, Jarek
Ohjaaja:Sistonen, Esko
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201511205218
Sijainti:P1 Ark Aalto  9431   | Arkisto
Avainsanat:air-sealing
air leakage
airtightness
sulphur hexafluoride tracer
tiivistys
ilmavuoto
ilmavuototiivistys
tiivistyskorjaus
rikkiheksafluoridi
merkkiaine
Tiivistelmä (fin):Tutkimuksen käynnisti tarve selvittää sisäilmaongelmaisiin rakennuksiin tehtävien sisäpuolisten ilmavuototiivistysten pitkäaikaiskestävyyttä.
Taustalla oli epäily siitä, että korjaustoimenpiteillä ei saavuteta pysyvää ilmatiiviyttä, vaan tiivistykset alkavat ajan myötä vuotaa.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista pitkäaikaiskestävyyttä tiivistyksiltä voidaan odottaa.
Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten toteutustavalla voitaisiin vaikuttaa siihen, että tiivistykset kestäisivät ilmatiiviinä mahdollisimman pitkään.

Tiivistysten onnistumiseen ja epäonnistumiseen johtaneiden syiden kartoittamiseksi tutkittiin 1-4 vuotta vanhojen ilmavuototiivistysten nykykuntoa ja tiiviyttä.
Lisäksi tiivistysmateriaalien ja tyypillisten tiivistettävien rakenteiden alustapintojen välisiä tartuntavetolujuuksia tutkittiin laboratorio-olosuhteissa tehdyistä koepinnoituksista.
Pinnoitukset tehtiin noudattaen alustan käsittelyssä ja tiivistysmateriaalien asennuksessa tiivistysmateriaalien valmistajien tarjoamia ohjeita.
Osa pinnoituksista tehtiin vertailun vuoksi ohjeista poiketen.
Tutkimuksen tiivistysmateriaalit olivat muovi- ja epoksipinnoitteita, vedeneristemassoja, joustavia teippejä ja vahvikekankaita.
Alustapintoina olivat betoni, sementtipohjainen tasoite, huokoinen seinätasoite, höylätty puu, maalattu puu, höyrynsulkumuovi sekä muovimatto.
Erilaisia tiivistysmateriaali-alusta-yhdistelmiä oli kaikkiaan 30.
Tiivistysmateriaalien ja alustojen väliset tartuntavetolujuudet mitattiin irtivetolaitteella kaikista muista paitsi höyrynsulkumuoville ja muovimatolle tehdyistä pinnoituksista, joita tutkittiin aistinvaraisesti.

Vanhoja tiivistyksiä tutkittiin seitsemässä rakennuksessa tehden yhteensä 26 rakenneavausta ilmatiiviystutkimuksineen.
Ilmatiiviystutkimukset tehtiin rikkiheksafluoridimerkkiainekaasulla.
Tulokset osoittivat, että kaikki oikein tehdyt pinnoitukset olivat tiiviitä ja lujasti kiinni alustassaan, kun taas väärin tehdyt olivat irtoilleet tai vuotivat muista syistä.
Tartuntavetolujuustarkastelut puolestaan osoittivat, että tiivistysmateriaaleilta voidaan ainakin vasta asennettuina odottaa huomattavasti parempaa tartuntaa alustaan kuin mitä vanhoilla tiivistyksillä tutkimushetkellä oli.

Koska täysin oikein toteutettuja tiivistyksiä löydettiin vain yksi, tutkimuksen perusteella ei voida tehdä tiivistysten pitkäaikaiskestävyydestä pitkälle meneviä päätelmiä.
Voidaan todeta, että tietyissä olosuhteissa ja tietyillä materiaaleilla tiiviys on mahdollista saavuttaa ainakin kolmen vuoden ajaksi.
Lisäksi voidaan todeta, että alustan käsittelyllä on suuri merkitys sille, miten hyvin tiivistysmateriaali kiinnittyy alustaan.
Paras tartunta alustaan saavutetaan, kun tiivistysmateriaalien asennuksessa noudatetaan tiivistysmateriaalivalmistajan ohjeita.
Tiivistelmä (eng):This research was initiated by the need to study the long-term durability of air leakage sealings related to indoor air quality renovations.
It was suspected that the sealings cannot be used for achieving permanent airtightness for structures because they are prone to start leaking over time.
The primary goal was to determine the kind of durability that can be expected from air sealings.
An additional goal was to determine the best manner to install the sealings ensuring the maximum period of durability.

The current state and airtightness of sealings made one to four years ago were studied in order to examine the reasons that lead to success or failure in terms of long-term durability.
In addition, the tensile adhesion properties of typical sealing materials were studied by installing them on structures that typically need sealing.
The manufacturers' instructions for sealing materials were followed when installing the sealings.
Some of the sealings were installed in a different way for comparison.
The sealing materials studied included: water proofing pastes, epoxy resins, plastic coatings, fabric bands and butyl rubber tapes.
The materials onto which they were applied to were: concrete, cementitious subfloor levelling compound, porous wall filler, planed wooden board, painted planed wooden board, plastic vapour barrier, and plastic floor membrane.
A total of 30 different combinations of these materials and sealing materials were formed.
The tensile adhesion strengths were tested by a pulling test for all combinations, except the ones where the sealing material was applied to a plastic vapour barrier and plastic floor membrane.
These combinations were manually examined.

The old sealings were studied in seven different buildings by making 26 structural openings.
The airtightness was measured by a gaseous sulphur hexafluoride tracer.
The results showed that all the sealings that were installed correctly retained a good adhesion to the surface, whereas the ones that were installed incorrectly did not, or they leaked due to other reasons.
The tests that were carried out to study the tensile adhesion properties showed that a much stronger adhesion can be expected of newly installed sealings than what was found studying the old, incorrectly installed air sealings.

Advanced conclusions on the long-term durability of air leakage sealings cannot be made based on this research, as only one correctly installed air leakage sealing was found.
However, it can be stated that with certain materials and certain circumstances, it is possible for the sealing to last for at least three years.
Furthermore, the results indicate that the best long-term durability for sealings is achieved when the manufacturers' instructions for the sealing materials are carefully followed in the installation process.
ED:2015-11-29
INSSI tietueen numero: 52558
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI