haku: @all niklas lindroos / yhteensä: 3
viite: 2 / 3
Tekijä:Lindroos, Niklas
Työn nimi:Mobile virtual air guitar
Virtuaalinen ilmakitara mobiililaitteelle
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2011
Sivut:[9] + 64 s. + liitt. 8      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Välimäki, Vesa
Ohjaaja:Penttinen, Henri
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  974   | Arkisto
Avainsanat:digital filters
modeling
music
signal processing
time-varying filters
digitaaliset suodattimet
mallinnus
musiikki
signaalinkäsittely
aikamuuttuvat suodattimet
Tiivistelmä (fin): Perinteisesti soittimia rajoittavat niiden fysikaaliset ominaisuudet, kuten koko, muoto, paino ja sijainti.
Soitinta ja soittimen äänenmuodostusta tutkimalla voidaan soittimesta luoda digitaalinen malli.
Mallin avulla alkuperäisen soittimen ääntä voidaan imitoida ilman soittimen fysikaalisia rajoitteita.
Lisäksi malli mahdollistaa virtuaalisen soittimen mielivaltaisen muokkaamisen, joka alkuperäisen soittimen tapauksessa voi olla hankalaa, ellei mahdotonta.

Tässä diplomityössä tehtiin parametrinen malli sähkökitaralle siitä nauhoitettujen ääninäytteiden perusteella.
Lisäksi etsittiin sähkökitaran soinnille ominaisia piirteitä, ja tutkittiin keinoja niiden syntetisointiin käyttäen Digital aaltojohtotekniikkaa.

Sähkökitaramallin herätteen syntetisoimiksi työssä käytettiin integroivia suodattimia, jolloin herätteestä tallennettavan datan määrä saatiin minimoitua.
Kielten epäharmonisuuden havaittiin vaikuttavan harmonisten lisäksi siihen kuinka magneettimikrofonin sijainti sekä näppäyskohta vaikuttavat sähkökitaran spektriin.
Tämän mallintamiseksi mikrofoni- ja näppäyskohtasuodattimissa käytettiin kokopäästösuotimia.
Kielen harmonisten vaimenemisen ja perustaajuuden aikariippuvuutta mallinnettiin aikamuuttuvilla suodattimilla.
Tiivistelmä (eng): Traditionally musical instruments are restricted by their physical properties, such as size, shape, weight, and location.
By analysing an instrument and its sound production, a digital model can be constructed.
The original sound of the instrument can be imitated by using the model without the physical restrictions.
Furthermore, the model enables arbitrary modifications of the properties of the virtual instrument.

This thesis introduces a parametric model for an electric guitar based on sound samples recorded from the guitar.
Moreover, typical characteristics of the electric guitar sound have been investigated.
The model is based on digital waveguides with novel proposals.

The excitation block of the model was made using integrating filters, which minimizes the amount of data needed to reproduce the excitation pulse.
Inharmonicity of the string was found to affect the way how the plucking point and the pickup location shape the spectrum of the electric guitar.
The effect was modelled by using all pass filters in the plucking point filter and in the magnetic pickup filter.
In addition, time-varying decay of harmonics and pitch glide of the electric guitar tone were modelled with time-varying filters.

The model presented in this thesis is capable of producing realistic electric guitar tones, and the mobile platform implementation enables real-time playing of the model.
ED:2011-12-14
INSSI tietueen numero: 43248
+ lisää koriin
INSSI