haku: @all pulkki / yhteensä: 35
viite: 20 / 35
Tekijä:Ruohonen, Mikael
Työn nimi:Measurement-Based Automatic Parameterization of a Virtual Acoustic Room Model
Mittauksiin perustuva huoneakustisen mallin automaattinen parametrisointi
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:[7] + 68      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Merimaa, Juha
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201303201830
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1365   | Arkisto
Avainsanat:room acoustics
auralization
virtual acoustics
room impulse response
acoustic source localization
reverberation
huoneakustiikka
auralisaatio
virtuaaliakustiikka
huoneen impulssivaste
akustinen paikannus
jälkikaiunta
Tiivistelmä (fin): Modernien auralisaatiotekniikoiden ansiosta kuulokkeilla voidaan tuottaa kuuntelukokemus, joka muistuttaa useimpien äänitteiden tuotannossa oletettua kaiutinkuuntelua.
Huoneakustinen mallinnus on tärkeä osa toimivaa auralisaatiojärjestelmää.
Huonemallinnuksen parametrien määrittäminen vaatii kuitenkin ammattitaitoa ja aikaa.
Tässä työssä kehitetään järjestelmä parametrien automaattiseksi määrittämiseksi huoneakustisten mittausten perusteella.

Parametrisaatio perustuu mikrofoniryhmällä mitattuihin huoneen impulssivasteisiin ja voidaan jakaa kahteen osaan: suoran äänen ja aikaisten heijastusten analyysiin sekä jälkikaiunnan analyysiin.
Suorat äänet erotellaan impulssivasteista erilaisia signaalinkäsittelytekniikoita käyttäen ja niitä hyödynnetään heijastuksia etsivässä algoritmissa.
Äänilähteet ja heijastuksia vastaavat kuvalähteet paikannetaan saapumisaikaeroon perustuvalla paikannusmenetelmällä ja taajuusriippuvat etenemistien vaikutukset arvioidaan kuvalähdemallissa käyttöä varten.

Auralisaation jälkikaiunta on toteutettu takaisinkytkevällä viiveverkostomallilla.
Sen parametrisointi vaatii taajuusriippuvan jälkikaiunta-ajan ja jälkikaiunnan taajuusvasteen määrittämistä.
Normalisoitua kaikutiheyttä käytetään jälkikaiunnan alkamisajan löytämiseen mittauksista ja simuloidun jälkikaiunnan alkamisajan asettamiseen.
Jälkikaiunta-aikojen määrittämisessä hyödynnetään energy decay relief -metodia.

Kuuntelukokeiden perusteella automaattinen parametrisaatiojärjestelmä tuottaa parempia tuloksia kuin parametrien asettaminen manuaalisesti huoneen summittaisten geometriatietojen pohjalta.
Järjestelmässä on ongelmia erityisesti jälkikaiunnan ekvalisoinnissa, mutta käytettyihin suhteellisen yksinkertaisiin tekniikoihin nähden järjestelmä toimii hyvin.
Tiivistelmä (eng): Modern auralization techniques enable making the headphone listening experience similar to the experience of listening with loudspeakers, which is the reproduction method most content is made to be listened with.
Room acoustic modeling is an essential part of a plausible auralization system.
Specifying the parameters for room modeling requires expertise and time.
In this thesis, a system is developed for automatic analysis of the parameters from room acoustic measurements.

The parameterization is based on room impulse responses measured with a microphone array and can be divided into two parts: the analysis of the direct sound and early reflections, and the analysis of the late reverberation.
The direct sounds are separated from the impulse responses using various signal processing techniques and used in the matching pursuit algorithm to find the reflections in the impulse responses.
The sound sources and their reflection images are localized using time difference of arrival -based localization and frequency-dependent propagation path effects are estimated for use in an image source model.

The late reverberation of the auralization is implemented using a feedback delay network.
Its parameterization requires the analysis of the frequency-dependent reverberation time and frequency response of the late reverberation.
Normalized echo density is used to determine the beginning of the late reverberation in the measurements and to set the starting point of the modeled late field.
The reverberation times are analyzed using the energy decay relief.

A formal listening test shows that the automatic parameterization system outperforms parameters set manually based on approximate geometrical data.
Problems remain especially in the precision of the late reverberation equalization but the system works well considering the relative simplicity of the processing methods used.
ED:2013-03-13
INSSI tietueen numero: 45930
+ lisää koriin
INSSI