haku: @all pulkki / yhteensä: 17
viite: 17 / 17
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Punnonen, Jarkko
Työn nimi:Quality Measurement of Stereophonic Audio Captured With Mobile Devices
Mobiililaitteilla tallennetun stereofonisen äänen laadunarviointi
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:x + 91      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Kelloniemi, Antti
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201307137211
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1320   | Arkisto
Avainsanat:stereo recording
spatial sound
audio quality
spatial quality
instrumental quality assessment
stereo recording quality
smartphone
stereotallennus
äänenlaatu
tilaäänenlaatu
instrumentaalinen äänenlaadun arviointi
stereotallennuksen laatu
älypuhelin
Tiivistelmä (eng):Smartphones are increasingly being used as video cameras.
Stereo audio recording with two or more microphones is getting more frequent in advanced devices.
The quality of the captured audio can be evaluated with listening tests, but they are time consuming and arduous.
In thesis an instrumental measurement method and instrumental metrics are developed that can be used to evaluate the quality of stereophonic audio recorded with mobile devices.
The basis of the measurement system is impulse responses measured from 24 directions in the horizontal plane, from which all metrics are calculated.
Metrics are calculated directly from microphone signals and with a simplified binaural auditory model that is used to simulate stereo loudspeaker listening.
The model predicts direction of sound source localization, the tilting of the stereo image, the front-back balance and perceived coloration.
Additionally frequency response plots from different angles and in a simulated diffuse field, directional patterns and other additional figures are provided.
Metrics calculated with the instrumental model are compared against listening test results.
Good correlation was found between the instrumental results and the listening test results.
In a Gage R%R repeatability and renewability study it was found that over 94 % of the variation in the overall results can be explained by variation in the samples.
Only less than 6 % of the overall variation could be explained by variation caused by the operators or measurement system.
The measurement and analysis method performs well for the application it is intended to.
The average localization of recorded sound and coloration is reliably estimated.
Also it was found that the measurement method is repeatable and renewable.
Tiivistelmä (swe):Älypuhelimia käytetään yhä enenevissä määrin videokameroina.
Kehittyneimmissä laitteissa on yhä yleisemmin toteutettuna stereoäänentallennus kahdella, tai useammalla mikrofonilla.
Tallennetun äänen laatua voidaan arvioida kuuntelukokeilla, jotka ovat kuitenkin aikaa vieviä ja hankalia järjestää.
Tässä opinnäytetyössä kehitettiin mittausmenetelmä ja instrumentaalisia tunnuslukuja, joilla voidaan arvioida mobiililaitteilla tallennetun stereofonisen äänen laatua.
Mittausmenetelmän lähtökohtana oli 24 eri suunnasta horisontaalitasossa mitatut impulssivateet, joiden pohjalta kaikki tunnusluvut laskettiin.
Tunnuslukuja laskettiin suoraan mikrofonisignaaleista, sekä yksinkertaistetun binauraalisen auditorisen mallin avulla.
Auditorista mallia käytettiin simuloimaan stereokaiutinkuuntelua.

Kehitetty malli ennustaa tallennetun äänen havaittua tulosuuntaa kaiutinkuuntelussa, stereokuvan kallistumaa, etu-taka balanssia sekä havaittua äänen värittymää.
Lisäksi malli tuottaa taajuusvaste kuvaajat kaikista tallennetuista suunnista ja simuloidussa diffuusissa kentässä, suuntakuviot ja muita täydentäviä kuvia.
Instrumentaalisella mallilla laskettuja tunnuslukuja verrattiin kuuntelukoetuloksiin.
Kuuntelukoetulokset ja instrumentaaliset tunnusluvut korreloivat hyvin keskenään.
Gage R&R toistettavuus ja uusittavuus tutkimuksessa havaittiin, että yli 94 % kokonaistuloksissa olevasta vaihtelusta on selitettävissä näytteiden eroilla.
Vain alla 6 % vaihtelusta on selitettävissä operaattorien välisellä tai mittausmenetelmään sisältyvällä vaihtelulla.
Kehitetty mittaus ja analyysi menetelmä toimii hyvin siinä tarkoituksessa mihin se on kehitetty.
Keskimääräinen äänilähteen tulosuunta sekä havaittu äänen värittymä pystytään luotettavasti ennustamaan.
Lisäksi mittaukset ovat uusittavia ja toistettavia.
ED:2013-12-02
INSSI tietueen numero: 48062
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI