haku: @all pulkki / yhteensä: 35
viite: 18 / 35
Tekijä:Jussila, Kai
Työn nimi:The effects of background noise and test subject on the perceived amount of bass in phase-modified harmonic complex tones
Taustakohinan vaikutus ja yksilölliset erot vaihemuokattujen harmonisten äänien bassokkuuden havaitsemisessa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:viii + 62      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Laitinen, Mikko-Ville
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201401141127
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  622   | Arkisto
Avainsanat:psychoacoustics
timbre
perception
phase spectrum
psykoakustiikka
äänenväri
havaitseminen
vaihespektri
Tiivistelmä (fin):Ãänenvärin havaitseminen liittyy läheisesti äänen tuottamiin suhteellisiin tasoihin simpu- kassa eri taajuuskaistoilla, joita kutsutaan kriittisiksi kaistoiksi.
Ãänen magnitudispektri määrittää sen taajuuskomponenttien suhteelliset voimakkuudet ja vaihespektri niiden suhteelliset vaiheet.
Ãänenväri siis riippuu usein pelkästään magnitudispektristä.
Tutki- mustulokset ovat kuitenkin osoittaneet, että tietyn tyyppisten äänien äänenväriä voidaan muuttaa myös pelkästään vaihespektriä muuttamalla.
Tämän lisäksi aiempi tutkimus on osoittanut, että muuttamalla harmonisen äänen vaihespektriä tietyllä tavalla havaittu bassokkuus muuttuu.
Tällaiset äänet ovat siis 'vaiheherkkiä'.
Kyseisessä tutkimuksessa käytettiin kahta tällaista vaihemuokattua ääntä, joista toisessa taajuuskomponenttien välillä oli -90 asteen ja toisessa 90 asteen vaihe- ero, ja perustaajuuskomponentti oli molemmissa kosinivaiheessa.
Tutkimus osoitti, että suurin bassokkuusero havaitaan matalilla perustaajuuksilla ja se vastaa keskimäärin 2 - 4 dB:n vahvistusta magnitudispektrissä matalilla taajuuksilla.
Tämä ilmiön suuruus riippui kuitenkin huomattavasti testihenkilöstä.
Lisäksi huomattiin, että bassokkuuserot ovat helpompia kuulla taustakohinan kanssa.
Tämän työn tavoitteena oli tutkia edelleen taustakohinan merkitystä ja yksilöllisiä eroja tällaisten vaiheherkkien äänien bassokkuuden havaitsemisessa.
Kaksi formaalia kuuntelu- koetta järjestettiin käyttäen kuulokkeita.
Ensiksi tutkittiin taustakohinan vaikutusta kyseisten äänien bassokkuuserojen kuulemiseen olettaen, että nämä erot ovat kuultavissa äänekkyyseroina.
Tulokset viittaavat, että taustakohinan tason nousun vaikutus testiäänien äänekkyyseroon ei ole tilastollisesti merkittävä, mutta on lähellä merkittävyyden rajaa ja trendi on nähtävissä äänekkyyseron kasvulle.
Lisäksi nähdään, että kyseisten vaiheherkkien äänien yleinen äänekkyys laskee kun taustakohinan tasoa voimistetaan.
Toiseksi tutkittiin sitä, minkä vaihespektrin omaavan äänen eri ihmiset kuulevat bassokkaimpana.
Tulokset osoittavat, että testihenkilöt eroavat siinä, minkä vaihespektrin omaavan äänen he kuulevat bassokkaimpana, ja että tämä ero on tilastollisesti merkittävä.
Tiivistelmä (eng):The perception of timbre is closely related to the relative levels produced by a sound in each frequency band, called 'critical band', in the cochlea.
The magnitude spectrum defines the relative levels and phase spectrum the relative phases of the frequency components in a complex sound.
Thus, the timbre of sound depends often only on the magnitude spectrum.
However, several studies have shown that the timbre of certain complex sounds can be affected by modifying only the phase spectrum.
Moreover, a recent study has shown that with certain modifications of only the phase spectrum of a 'phase-sensitive' harmonic complex tone, the perceived level of bass changes.
That experiment was conducted using two synthetic harmonic complex tones in which adjacent frequency components have a phase-shift of -90◦ and 90◦, respectively, and the fundamental component is in cosine-phase.
The greatest difference in perceived level of bass was found at the fundamental frequency of 50 Hz and it corresponds to a 2 - 4-dB amplification of the magnitude spectrum at low frequencies.
However, this effect was reported to vary substantially between individuals.
Moreover, the differences were found to be easier to detect in the presence of background noise.
The aim of this thesis was to investigate further the roles of background noise and the individual in the perceived level of bass in the phase-sensitive tones.
Two formal listening tests were conducted accordingly using headphones.
Firstly, the effect of background noise on the discrimination of the phase-sensitive tones based on the perceived level of bass was studied.
The effect of increasing background noise level on the perceived loudness difference was found not to be statistically significant, but a trend could be seen towards increasing loudness difference.
Additionally, the results indicate that the overall perceived loudness of the test tones decreases with increasing level of background noise.
Secondly, an experiment was conducted to find the preferred value of the constant phase shift between adjacent components that produces a tone with the perceptually loudest bass for different individuals.
The results show that individuals hear the phase spectrum required to produce the perception of the loudest bass statistically significantly differently from each other.
ED:2014-01-19
INSSI tietueen numero: 48459
+ lisää koriin
INSSI