haku: @keyword Schroeder-frequency / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Järvinen, Antti
Työn nimi:Kuunteluhuoneen suunnittelu ja mallinnus
Design and modelling of a reference listening room
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:1999
Sivut:viii + 76      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Möller, Henrik
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  3067   | Arkisto
Avainsanat:listening room
acoustics
diffuse sound field
Schroeder-frequency
numerical modelling of acoustics
Schroeder diffusers
kuunteluhuone
huoneakustiikka
diffuusi äänikenttä
Schroeder-taajuus
ominaismuototiheys
akustiikan laskennallinen mallintaminen
ITU-R BS.1116
soladiffusorit
Tiivistelmä (fin):Tässä diplomityössä kuvataan Teknillisen korkeakoulun akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorion kuunteluhuoneen suunnittelu ja akustiikan mallinnus.
Työssä selvitetään äänikentän käyttäytymistä pienissä huoneissa ja erilaisten numeeristen mallinnusmenetelmien soveltuvuutta pienten huoneiden akustiikan käytännön mallintamiseen.

Työ alkaa katsauksella kuunteluhuoneiden akustiikkaan, millä pyritään hahmottamaan pienten huoneiden akustiikan mallinnuksen erityispiirteet: äänikentän deterministinen käyttäytyminen pienillä taajuuksilla ja tilastollinen diffuusi äänikenttä suurilla taajuuksilla.
Jako äänikentän käyttäytymisessä tehdään ominaismuototiheyden perusteella.
Kriteerinä riittävälle ominaismuototiheydelle käytetään Schroeder-taajuutta.
Referenssikuunteluhuonestandardit esitellään ja niitä vertaillaan toisiinsa.
Tarkimmin esitellään toteutetun huoneen suunnittelukriteerinä käytetty ITU-R BS.1116 -suositus.

Tämän jälkeen esitetään huoneakustiikan teoriaa painottaen kuunteluhuoneiden akustiikan kannalta tärkeää pientaajuusaluetta.
Seuraavaksi esitetään äänikentän numeeriset mallinnusmenetelmät.
Menetelmien soveltuvuutta pienten huoneiden akustiikan mallintamiseen arvioidaan mallinnuksessa esiin tulleiden seikkojen valossa.
Lisäksi verrataan eri mallinnusmenetelmien tuloksia toteutetussa huoneessa mitattuihin arvoihin.

Kuunteluhuoneen käytännön suunnittelu huone- ja rakennusakustiikan osalta kuvataan ja tehtyjä valintoja perustellaan teknisistä ja käytännöllisistä näkökohdista.
Huoneeseen työssä kehitetty uudenlainen soladiffusorirakenne kuvataan ja sen käyttöä toteutetussa huoneessa perustellaan.

Tehdyillä mittauksilla osoitetaan huoneen standardinmukaisuus.
Työn lopuksi arvioidaan huoneen akustisen suunnittelun onnistumista kertyneiden käyttökokemusten valossa ja esitetään arvioita numeerisen mallintamisen mahdollisuuksista pienten huoneiden akustiikan suunnittelussa.
ED:1999-06-03
INSSI tietueen numero: 14329
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI