haku: @instructor Miettinen, Mikko / yhteensä: 5
viite: 4 / 5
Tekijä:Kannas, Kosti
Työn nimi:Tree Measurement with Machine Vision in a Perception System for Forestry Machines
Puiden mittaus konenäöllä osana metsäkoneen aistinjärjestelmää
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2006
Sivut:115 s. + liitt.      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Automaatio- ja systeemitekniikan osasto
Oppiaine:Automaatiotekniikka   (AS-84)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Öhman, Matti ; Miettinen, Mikko
Digitoitu julkaisu: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93779
OEVS:
Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
Sijainti:P1 Ark TKK  6669   | Arkisto
Avainsanat:Canny
machine vision
sensor fusion
edge detection
phase congruency
tree measurement
camera calibration
Canny
konenäkö
sensorifuusio
reunanhaku
vaihekongruenssi
puiden mittaus
kameran kalibrointi
Tiivistelmä (fin): Tämä diplomityö käsittelee puiden mittausta konenäöllä todellisessa metsäympäristössä.
Tutkimuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on metsäkoneen automaatiotason nostaminen, kuljettajan työskentelyn järkeistäminen sekä monipuolisen tiedon kerääminen metsästä.
Metsäympäristön äärimmäisen haastavuuden vuoksi työssä on tutkittu kuinka vaihteleviin olosuhteisiin voidaan vastata menetelmätasolla.
Menetelmissä lähestymistapa on ollut tutkiva ja adaptiivisuuteen pyrkivä, mutta myös heuristisia menetelmiä käyttävä.

Työ on toteutettu käyttämällä konenäkökameraa sekä 2D laserskanneria.
Sensoreiden yhteiskäytön tutkiminen muodosti kriittisen osan työn problematiikasta.
Diplomityössä esitellään ja arvioidaan monia kuvankäsittelymenetelmiä pääpainon ollessa reunanetsintäalgoritmeissa.
Puiden segmentoinnin ja piirreirrotuksen ongelmaa käsitellään vaihtelevissa valaistusoloissa.
Koska systeemi rakennettiin alusta asti, käydään työssä läpi myös konenäön laitetekniikkaan kuuluvia tärkeimpiä käsitteitä sekä valokuvaamisen konsepteja.
Tärkeä vaihe projektissa oli kameran kalibrointi, joka käydään myös läpi.

Projektissa toteutettiin täydellinen mittausjärjestelmä, joka rakennettiin mönkijän ympärille, ja testattiin aidossa metsäympäristössä.
Mittausjärjestelmällä tehdyt mittaukset analysoitiin vertaamalla niitä käsin mitattuihin arvoihin.
ED:2006-07-10
INSSI tietueen numero: 32148
+ lisää koriin
INSSI