haku: @keyword AV-system / yhteensä: 1
viite: 1 / 1
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Myller, Anne
Työn nimi:Ohjausjärjestelmävalintojen vaikutus opetustilan käytettävyyteen
The effect of control system choices on classroom usability
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2011
Sivut:[6] + 141      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Tietotekniikan laitos
Oppiaine:Käytettävyystutkimus   (T-121)
Valvoja:Nieminen, Marko
Ohjaaja:Riihiaho, Sirpa ; Hiekkanen, Timo
Digitoitu julkaisu: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99515
OEVS:
Digitoitu arkistokappale on julkaistu Aaltodocissa
Sijainti:P1 Ark Aalto     | Arkisto
Avainsanat:usability
user interface
presentation technology
AV-system
touchscreen
keypad
remote control
classroom
lecture hall
käytettävyys
käyttöliittymä
esitystekniikka
AV-järjestelmä
kosketusnäyttö
painikepaneeli
kaukosäädin
opetustila
Tiivistelmä (fin): Tässä työssä tutkitaan opetustilojen käyttöä Aalto-yliopistossa.
Työn näkökulma keskittyy tilojen tekniseen varusteluun ja sen vaikutukseen opetustilan käytettävyydessä, mutta myös muita tilojen käyttöön vaikuttavia ominaisuuksia sivutaan.

Tutkimus koostuu teoriaosuudesta, jossa esitellään käytetyt menetelmät ja laitteet, aiemman tutkimuksen kartoituksesta sekä empiirisestä osuudesta, johon tutkimus painottuu.
Empiirisessä osassa tutkimusongelmaan paneudutaan havainnointien, haastattelujen, päiväkirjojen ja kyselyiden sekä lokitiedon analysoinnin ja asiantuntija-arviointien kautta.
Menetelmävalikoima on lavea, sillä aihe on laaja ja monipuolinen.
Siitä on tehty todella niukasti aiempaa tutkimusta, jonka vuoksi laajalla valikoimalla erilaisia menetelmäkokeiluita pyritään luomaan pohjaa tuleville tutkimuksille.

Tuloksista on nähtävissä, etteivät nykyiset laitevalinnat vastaa erityisen hyvin käyttäjien tarpeita.
Esimerkiksi opetustilojen laitevarustelu on monipuolisempaa kuin käyttäjät tarvitsevat.
Lukuisat toiminnallisuudet yhdistettynä huolimattomaan käyttöliittymäsuunnitteluun tekevät ohjauslaitteista turhan vaikeakäyttöisiä, jolloin järjestelmä jää vajaakäytölle.
Toisaalta selkeämpiä ohjausjärjestelmiä ei osata vaatia, sillä käyttäjät syyttävät itseään monista käyttöongelmista.

Tutkimustulosten pohjalta laadittiin ja testattiin vaihtoehtoinen kosketusnäyttökäyttöliittymä, jolla testisalin käytettävyysongelmia saatiin vähennettyä.
Lisäksi tuloksia havainnollistetaan persoonien, skenaarioiden ja käyttäjävaatimusten avulla, jotta niitä osataan käyttää jatkossa opetustilasuunnittelun apuna.
Tiivistelmä (eng): In this thesis we explore the use of classrooms and lecture halls in Aalto University.
The focus is in the technology used and how it affects the usability of the classroom.
We also mention some other characters that affect the room usability.

The study consists of a literature survey and an empirical study.
In the literature survey we introduce the methods and devices used in the empirical study.
Thus the empirical study is the main issue in this thesis and it consists of many different parts, such as observation, interviews, use diaries, surveys, activity logging and expert evaluations.
The range of methods is kept this wide because the topic is rich and diverse.
Also there are only few former studies made, so we try to set up a base for future research with this broad set of methods.

The results show that the users' needs are not fulfilled with the existing technical solutions.
For example, every classroom has more presentation technology than used by teachers.
Many units combined with careless user interface design result in an interface that is difficult to handle.
This causes use problems and underutilisation of the system.
On the other hand the users tend to blame themselves for the problems and hesitate to demand better interfaces, so the problem remains.

Based on the results, we designed and conducted an alternative user interface for the touch screen.
It reduced usability problems in the tested lecture hall.
The results are also illustrated with personas, scenarios and user requirements so they can be used for future projects.
ED:2011-10-05
INSSI tietueen numero: 42856
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI