haku: @keyword classroom / yhteensä: 3
viite: 1 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Kari, Henri
Työn nimi:Effects of Acoustic Treatment on Sound Environment in Public Buildings
Akustoinnin vaikutus julkisten tilojen ääniympäristöön
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:[8] + 68 s. + liitt. 9      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Välimäki, Vesa
Ohjaaja:Kilpikari, Jyrki
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201305163106
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  847   | Arkisto
Avainsanat:acoustics
acoustic measurements
open plan office
classroom
healthcare space
akustiikka
akustiset mittaukset
avotoimisto
luokkahuone
terveydenhoitotila
Tiivistelmä (fin): Tässä diplomityössä tutkittiin akustoinnin vaikutusta kolmen eri tyyppisen julkisen tilan ääniympäristöön.
Huoneakustiikan perusteoria sekä yleisimmät huoneakustiset parametrit käydään läpi.
Työssä käsitellään myös julkisten tilojen ääniympäristöjä ja akustisia vaatimuksia kyseisille tiloille.

Tutkitut kohteet olivat luokkahuone, terveydenhoitotila ja avotoimisto.
Yleisimmät akustiset parametrit, kuten jälkikaiunta-aika, puheensiirtoindeksi, leviämisvaimennusaste, selkeys ja voimakkuus, mitattiin tutkituissa tiloissa ennen ja jälkeen akustoinnin.
Erilaisia tapoja ja materiaaleja, kuten katto- sekä seinälevyjä, käytettiin parantamaan tilojen akustiikkaa.
Mitatut tilat olivat normaalissa käytössä akustisen parannuksen jälkeen.

Suoritettujen akustisten mittausten perusteella akustointi parantaa selkeästi jokaisen tilatyypin ääniympäristöä.
Luokkahuoneessa puheen erotettavuus on parantunut ja jälkikaiunta-aika on lyhentynyt akustoinnin jälkeen.
Näistä muutoksista seuraa parempi oppimisympäristö, kun oppilaat kuulevat opettajan paremmin ja opettaja voi puhua normaalilla äänenvoimakkuudella.

Terveydenhoitotilassa jälkikaiunta-aika lyheni tarjoten potilaille miellyttävämmän ääniympäristön.
Myös puheen erotettavuus kasvoi, mikä parantaa kommunikaatiota potilaiden ja hoitohenkilökunnan välillä.
Avotoimistossa äänipainetaso laski kaikkialla toimistossa ja puheen selkeys laski työpisteiden välillä akustoinnin jälkeen.
Saavutettu ääniympäristö antaa työntekijöille enemmän yksityisyyttä lisäten keskittymistä työhön.
Tiivistelmä (eng): The effects of acoustical treatment on the sound environment of three different types of public-type spaces were investigated in this thesis.
The basic theory of room acoustics and the most common room acoustical parameters are explained in the work.
Acoustical conditions and requirements of public spaces are also considered.

The three studied places were a classroom, a healthcare space, and an open plan office.
Measurements of common acoustical parameters, such as the reverberation time, the speech transmission index, the rate of spatial decay of sound pressure level per distance doubling, the clarity, and the strength, were performed before and after the acoustical treatment.
Various methods and materials, such as ceiling- and wall panels, were used to improve the sound environment of the studied places.
The measured places were in normal use after the acoustical renovation.

The performed measurements show that the acoustical treatment clearly enhances the sound environment in each type of space.
In the classroom the speech intelligibility has increased and the reverberation time has decreased after the treatment.
These changes lead to better learning environment, when students can hear the teacher better and the teacher is able to talk with normal voice.

In the healthcare space the reverberation time has decreased offering more pleasant sound environment to the patients.
Also, the speech intelligibility has increased, which helps the communication between the patients and the nursing staff.
In the open plan office the overall sound pressure level has decreased and the speech intelligibility has decreased between workplaces after the treatment.
The obtained sound environment offers more privacy to the employees improving the concentration to the work.
ED:2012-12-17
INSSI tietueen numero: 45714
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI