haku: @supervisor Pulkki, Ville / yhteensä: 21
viite: 9 / 21
Tekijä:Kananen, Anttoni
Työn nimi:Parvekelasien ja lasitetun kaiteen ilmaääneneristävyyden mitoittaminen tieliikennemelualueelle laboratoriomittausten perusteella
Designing balcony glazing's sound insulation based on laboratory measurements
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2015
Sivut:74      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Visa, Panu
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201511205192
Sijainti:P1 Ark Aalto  3185   | Arkisto
Avainsanat:balcony
appartment sound reduction index
sound insulation
glazing
absorption material
parveke
ääneneristys
parvekelasitus
kaiderakenne
tiivistys
tieliikennemelu
Tiivistelmä (fin):Tässä diplomityössä tutkittiin parvekelasien ja lasisen kaiteen yhteistä ilmaääneneristävyyttä.
Tulosten perusteella johdettiin laskuri, jolla voidaan mitoittaa lähes mielivaltainen parveke.
Laskurin laskenta perustuu standardissa ISO 140-5 esitettyyn ilmaääneneristyslukumittaukseen R'45°.

Parvekelaseja ja lasitettua kaidetta tutkittiin mittaamalla niitä laboratoriossa sekä kentällä.
Laboratoriomittauksissa tutkittiin kaiderakenteen, h-listojen, profiilin tiiveyden ja lasin paksuuden vaikutusta.
Tulokseen vaikuttaa eniten rakenteen tiiveys, johon vaikuttaa kaiteen rakenne, h-listat ja profiilien tiiveys.
Parvekelaatan päälle asennettavien kaiteiden todettiin olevan laatan otsapintaan asennettavia kaiteita parempia.
H-listojen käyttö lasielementtien välissä paransi tulosta yhdenmukaisesti läpi mittausten.
Profiilien tiivistäminen toi huomattavia parannuksia niin rakenteen yksilukuarvoon kuin terssikaistaiseen ilmaääneneristävyyteen.

Laskurin toimivuutta tarkasteltiin vertaamalla sitä aiemmin parvekkeilta tehtyihin tieliikennemelumittauksiin.
Tulokset olivat vaihtelevia, mutta laskurin tarkkuudeksi saatiin karkeasti +- 3 dB.
Laskennan tarkkuuteen vaikuttaa huomattavasti laskuriin syötetyn parvekkeeseen kohdistuvan melutason paikkaansapitävyys ja parvekkeella olevan absorption määrä.
Tiivistelmä (eng):This Master's Thesis studies balcony glazing's sound insulation against traffic noise.
Balcony glazing's sound insulation was measured in laboratory as well as on the field.
A way for calculating the needed glazing structure was developed based on the laboratory measurements of apparent sound reduction index Rw.
The base for the calculator is a formula defined in standard ISO 140-5, the apparent sound reduction index R'45°.

Parameters under study in the laboratory were: handrail types, sealings inserted between the glass elements, slits in the aluminum profiles and the thickness of glass.
The defining parameter is overall quality of seal which is affected by the handrail type, sealings and slits.
Hand rails which are installed on top of the balcony slab were found to be better than the ones installed on the fascia of the slab.
Sealigns between glass elements produced similar changes in the results throughout the laboratory measurements.
Covering the slits in the aluminum profiles produced sound improvements in the results.

The calculator was validated through comparing calculated results to measured ones.
The results were varying with a rough accuracy of +- 3 dB.
The accuracy is affected heavily by the accuracy of the input noise and the real amount of absorption inside the balcony.
ED:2015-11-29
INSSI tietueen numero: 52532
+ lisää koriin
INSSI