haku: @keyword mittaaminen / yhteensä: 74
viite: 9 / 74
Tekijä:Vainikainen, Taru
Työn nimi:Sovellustestauksen mittariston määrittäminen kohdeyritykselle
Determining the measurement methods of software testing for the target company
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2015
Sivut:x + 73 s. + liitt. 9      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Geoinformatiikka   (M3002)
Valvoja:Virrantaus, Kirsi
Ohjaaja:Salo, Miika
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201512165567
Sijainti:P1 Ark Aalto  3255   | Arkisto
Avainsanat:software testing
testing metrics
software engineering
testaus
sovelluskehitys
mittaaminen
mittarit
Tiivistelmä (fin):Sovellustestaukselle käytetty aika ja resurssit ovat usein hyvin vähäisiä sovelluskehitysprojekteissa.
Sovellustestaus on usein myös sovelluskehitysprojektin osa-alue, josta ensimmäisenä tingitään ajassa ja kustannuksissa.
Sovellustestauksesta tinkiminen vaikuttaa suoraan sovelluksen laatuun sekä sitä kautta asiakastyytyväisyyteen.
Jotta sovellustestauksen tärkeys ymmärrettäisiin, täytyy olla jotain, millä perustella sovellustestauksen tärkeyttä.
Tämän työn kohdeyrityksessä ei tällä hetkellä ole käytössä selviä testausmenetelmiä eikä testauksen tehokkuutta mitata.
Sen vuoksi kohdeyrityksessä ei tiedetä, tehdäänkö testausta riittävän tehokkaasti ja laadukkaasti.

Tässä työssä määritellään Karttakeskuksen ja sen emoyhtiön Affecto Finlandin sovelluskehitysprojekteihin testauksen mittaristo.
Mittaristo määritellään sen perusteella, mitä asioita sovelluskehitysprojekteissa jo mitataan, mutta mille ei standardoituja mittareita ole käytössä.
Mittareiden on tarkoitus tukea projektin aikaista päätöksentekoa sekä tukea kehittymistä mitattavassa asiassa.

Työn tuloksena syntyi viisi mittaria: testauksen edistyminen, virhejakauma, automatisoidun testauksen kattavuus, virheiden määrä ja testauksen työmäärä.
Testauksen edistyminen mittaa testauksen edistymistä testitapausten näkökulmasta.
Virhejakauma mittaa eri prioriteetin virheiden määrää suhteessa kaikkien virheiden määrään.
Automatisoidun testauksen kattavuus mittaa automatisoitujen testien kattavuutta testattujen koodirivien näkökulmasta.
Virheiden määrä mittaa löytyneiden, ratkaistujen ja avoinna olevien virheiden määrää testausjaksoittain.
Testauksen työmäärä mittaa suunnitellun testauksen työmäärän toteutumista.
Tiivistelmä (eng):The time and resources used for software testing in software engineering projects are usually small.
Software testing is also the part of the software engineering project that is first minimized.
Minimizing the software testing part affect on the quality of the software and via that way to the customer satisfication.
To understand the importance of software testing, there need to be something showing the importance of software testing.
The target company of this thesis doesn't use specified testing methods and the effectivity of testing is not measured.
The target company doesn't know whether the testing is effective or not.

In this thesis, the software testing metrics are determined to Karttakeskus and Affecto Finland.
Metrics are determined for things that are already measured in the software engineering projects in target company but for what there are no standard metrics.
The meaning of the metrics is to support the decision making during the project and development of the measured thing.

As a result of the thesis, there are five metrics: test progress, error distribution, coverage of automatized tests, the number of errors and the workload of testing.
Test progress measures the progress of the test in the perspective of test cases.
Error distribution measures the distribution of different priorities errors.
Coverage of automatized tests measures the test coverage in the perspective of tested code lines.
The number of errors measures the number of found, solved and open errors in a testing period.
The workload of testing measures how the planned workloads of testing correspond to the realized workloads of testing.
ED:2016-01-17
INSSI tietueen numero: 52692
+ lisää koriin
INSSI