haku: @supervisor Nieminen, Marko / yhteensä: 174
viite: 4 / 174
Tekijä:Ojanen, Isa
Työn nimi:Introduction and integration of UCD and Scrum methodologies - Tools and Methods
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen perehdytys sekä integrointi Scrum-metodologiaan - Työkalut ja tekniikat
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:89 s. + liitt. 5      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Käytettävyyskoulun erikoismoduuli   (T3003)
Valvoja:Nieminen, Marko
Ohjaaja:Mannonen, Petri
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025277
Sijainti:P1 Ark Aalto  4801   | Arkisto
Avainsanat:user experience
user-centered development
agile
scrum
käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
käyttökokemus
Tiivistelmä (fin):Vaikka käyttäjäkeskeinen tuotekehitys (user-centered development, UCD) sekä ohjelmistokehitys ovat molemmat suhteellisen hyvin tutkittuja tietotekniikan osa-alueita, niin vain harvat tutkimukset keskittyvät yrityksiin, joissa ei ole omaa käyttäjäkokemukseen (user experience, UX) keskittyvää työryhmää tai UCD:n asiantuntijaa.
Tässä tutkimuksessa työskentelemme kolmen työryhmän kanssa yhdessä tällaisessa yrityksessä.
Pyrimme vastaamaan tutkimuskysymyksiin "miten käyttäjäkeskeinen tuotekehitys voidaan tuoda ja integroida Scrum-tuotekehitykseen" sekä "millaiset käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen sekä käyttökokemukseen keskittyvät työkalut voisivat olla hyödyksi ohjelmistokehittäjille".

UCD:n taso kahdessa eri työryhmässä kartoitettiin haastattelemalla työryhmien jäseniä ja tunnistamalla haastatteluista työryhmittäin toistuvat teemat.
Yhteistyötä tehtiin myös kolmannen työryhmän kanssa, jossa UCD:n integroiminen Scrum-ohjelmistokehitysprosessiin oli jo aloitettu ulkopuolisten konsulttien avustuksella.
Työryhmän kahta jäsentä haastateltiin heidän hyödyllisiksi kokemistaan työkaluista sekä hyviksi koettujen käytäntöjen suhteen.

Tutkimuksessa järjestettiin kolme työpajaa, jotka perustuivat samalle kaavalle: ensin käytiin läpi mitä UCD on ja mitä hyötyä siitä voi olla ohjelmistokehityksessä, jonka jälkeen esiteltiin valitut työkalut sekä tehtiin joitakin käytännön harjoituksia niiden kanssa.
Toinen haastateltu Hull-työryhmän jäsen otti osaa myös kahteen työpajaan, ja kertoi omista kokemuksistaan UCD:n kanssa.

Haastattelujen ja työpajojen pohjalta vastauksena tutkimuskysymyksiin suosittelemme: 1. sellaisen kokeneen UX-ammattilaisen palkkaamista, joka on myös harjaantunut muutosjohtaja, 2.
UX metodien ja virstapylväiden kirjoittamista osaksi prosessikuvausta, 3.
Persoonien luomista, 4. kommunikaation parantamista UX:n suhteen työryhmien välillä, sekä 5. pysyvän UX-työryhmän luominen.
Tiivistelmä (eng):Though the integration of user-centered development (UCD) and software development is a reasonably well-research field, there seems to be a lack of papers focusing on companies that have no UCD expert or team.
In this paper we detail our research with three teams in one such company, and answer the research questions "how can UCD be introduced and integrated into Scrum development in a company with very few or no UX professionals" and "what kind of UCD and UX tools would developers find valuable when developing software".

The state of user-centered development in two of the teams, the Voyage Optimization (VO) team and the Safety team, was researched by interviewing developers and product owners, after which the recorded interviews were roughly transcribed and common themes were searched for and recognized.
Two workshops were organized with the Safety team and one workshop with the VO team.
As the third team, Hull Finland, had already begun experimenting with UCD with the help of hired consultants, two of their developers were interviewed in regards to their experiences with the integration process.
The recording of these interviews failed and only notes taken during the interview were used in this research.

All three workshops held were unique, but shared the same outline: explanation of what UCD is and why it could provide useful in software development, introduction of selected tools and some experimentation with them, and, in two of the workshops, a developer from the Hull team joined to tell of his experiences with UCD in their team's integration process.

The answer to the research questions consists of five recommendations to the introduction and integration process: 1.
Employment of a seasoned UX professional, who is also well-versed in change management and leadership 2. writing UX methods and milestones into the process description, 3.
Creation of Personas, 4.
Improved communication across teams regarding UX, and 5.
Establishing a permanent UX team.
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54810
+ lisää koriin
INSSI