haku: @keyword puheen ymmärrettävyys / yhteensä: 7
viite: 2 / 7
Tekijä:Santaholma, Minna
Työn nimi:Acoustics in communal libraries: common problems and their solutions
Yleisten kirjastojen akustiikka: tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:88      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Lokki, Tapio
Ohjaaja:Lokki, Tapio
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025295
Sijainti:P1 Ark Aalto  5486   | Arkisto
Avainsanat:acoustic design
library
reverberation
sound insulation
spreading attenuation
speech intelligibility
akustiikkasuunnittelu
jälkikaiunta
kirjasto
leviämisvaimennus
puheen ymmärrettävyys
ääneneristys
äänimaisema
Tiivistelmä (fin):Kunnallisten kirjastojen käyttötavat ja palvelut, sekä niistä syntyvät äänet, ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmeninä.
Monista kirjastoista on muutosten myötä tullut hälyisiä ja rauhattomia, sillä tilan akustiikkaa ei ole muokattu nykyiseen tilanteeseen sopivaksi.
Tässä työssä tutkittiin syntyneitä akustisia ongelmia ja esitettiin niihin ratkaisuja.
Työ on tehty osana Yleisten kirjastojen muuttuva äänimaisema -projektia, jossa tutkittiin viittä kirjastoa eri puolilta Suomea.

Tutkittujen kirjastojen akustiset ongelmat voidaan jakaa viiteen ryhmään: äänen leviäminen lasten- ja nuortenosastoilta muualle kirjastoon, äänen leviäminen kerroksesta toiseen, taustaäänitaso, jälkikaiunta ja ääneneristys.
Näitä ominaisuuksia mitattiin kussakin kirjastossa ja tuloksia verrattiin soveltuvin osin sekä suosituksiin että kirjastohenkilökunnan kokemuksiin.
Lisäksi tutkittiin kuuntelukokeen avulla henkilökunnan mieltymyksiä erilaisiin akustisiin ympäristöihin.

Selvästi suurin osa mittaustuloksista tuki hyvin yllämainittujen ongelmien olemassaoloa: suosituksista poikettiin tai ne täytettiin vain vaivoin.
Kuuntelukoe puolestaan osoitti, että eri ihmiset pitävät erilaisista akustisista ympäristöistä kirjastossa.
Ratkaisujen lähtökohtana oli kuitenkin kaikkien havaittujen ongelmien poistaminen.

Akustiikan parantamiseksi jälkikaiuntaa ja äänen leviämistä tulee kontrolloida.
Kirjastojen tulee lisätä ääntä absorboivia materiaaleja esimerkiksi katto- ja seinäpinnoille, sijoittaa äänen leviämistä rajoittavia esteitä osastojen välille sekä nostaa taustaäänen voimakkuutta.
Ääneneristystä vaativiin tiloihin tulisi vuorostaan rakentaa paksummat ja tiiviimmät seinärakenteet tai hankkia sopivat siirto- tai taittoseinät.
Ratkaisujen toteutus täytyy suunnitella kirjastokohtaisesti, sillä tilat ovat vaihtelevia.

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että akustiikka on huomioitu kirjastoissa huonosti.
Sen sunnitteluun tulee kiinnittää huomiota äänimaisemallisten ongelmien estämiseksi.
Iso muutos tarvitaankin asenteessa: akustiikka on tärkeä osa kirjaston käytettävyyttä ja se tulee ottaa osaksi niin uudisrakentamista kuin remontointiakin.
Tiivistelmä (eng):The uses and services of communal libraries, as well as their soundscapes, have developed considerably during the past decades.
Along with the changes, many libraries have become noisy and restless, as the acoustics of the space has not been adapted to the current situation.
In this thesis the resulting acoustic problems were investigated and the solutions for them were given.
The work was a part of the project Changing Soundscape of Communal Libraries where five libraries across Finland were studied.

The acoustic problems in the libraries can be divided into five categories: sounds spreading from children and youth's sections to other areas, sounds spreading from floor to floor, background noise level, reverberation and sound insulation.
These properties were measured in each library and the results were compared to recommendations and the experiences of the library staff.
In addition, a listening test was conducted to investigate the staff's personal preferences on different acoustic environments.

The vast majority of the results supported the existence of the problems above, for they differed from the recommendations or only barely fulfilled them.
The listening test in turn confirmed that people prefer different acoustic environments in a library.
However, the baseline for the solutions was to remove all the problems observed.

The acoustics can be improved by controlling the reverberation and the spreading of sound.
The libraries should add sound absorbing materials on for example walls and ceilings, place obstacles restricting the spreading of sound between sections, and raise the background noise level.
Thick and well sealed structures or foldable walls would in turn be needed in the rooms with sound insulation requirements.
The implementation of the solutions has to be planned for each library specifically since their facilities vary.

All in all, the acoustics has not been properly taken into account in libraries.
It affects the problems in the soundscapes and attention should be paid in designing it.
A big change is indeed needed in the attitude: acoustics is an important part of the usability of a library and it should be a part of both new construction projects and renovations.
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54827
+ lisää koriin
INSSI