search query: @keyword / total: 766
reference: 5 / 766
« previous | next »
Author:Ruotsalainen, Tuomas
Title:Scalable application programming interface for clinical laboratory request registration
Skaalautuva ohjelmointirajapinta kliinisen laboratorion pyyntöjen kirjaukseen
Publication type:Master's thesis
Publication year:2016
Pages:(7) + 56 s. + liitt. 5      Language:   eng
Department/School:Sähkötekniikan korkeakoulu
Main subject:Älykkäät tuotteet   (ETA3006)
Supervisor:Seilonen, Ilkka
Instructor:Mörsky, Marika
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025468
Location:P1 Ark Aalto  5537   | Archive
Keywords:laboratory information management system
application programming interface
web service
REST
laboratorion tiedonhallintajärjestelmä
ohjelmointirajapinta
web-palvelu
Abstract (eng):A clinical laboratory request is a tool for doctors and other healthcare professionals to order analysis work from clinical laboratories.
Currently a request needs to be manually entered into the laboratory information management system (LIMS).
This is a repetitive task that takes away time from the actual analysis work.
The process can be streamlined by implementing an application programming interface (API) that allows third-party software applications to log requests to the LIMS directly without the need for manual labour.

A prototype scalable API was created in this work.
First, a literature research was made on clinical laboratories and relevant Web technologies.
After that, the requirements were specified.
A technical design based on the requirements was then made and finally a working API was implemented.
The API offers necessary functions for logging new pathology requests.
A Web client for testing and demonstration purposes was also implemented.

Scalability of both functionality and capacity was taken into account.
The implemented Web service was verified to be scalable by capacity, but there are yet certain old bottlenecks in the LIMS that prevent a truly scalable deployment.
The API is designed in a way that allows an easy extension of functions.

As of yet, the API is not ready to be exploited by customers because of limited functionality and unfinished security functions.
However, the prototype offers a solid starting point for the development of a comprehensive and truly deployable API.
Hence, the most important objectives were met.
Abstract (fin):Lääkärit ja muut terveydenhoidon työntekijät käyttävät laboratoriopyyntöjä tilatessaan tutkimustyötä kliinisiltä laboratorioilta.
Nykyisellään laboratorioon saapunut pyyntö on syötettävä laboratorion tiedonhallintajärjestelmään (LIMS) käsin.
Tämä kuormittaa laboratoriotyöntekijöitä ja on suoraan pois itse tutkimustyöhön käytettävästä ajasta.
Prosessia voi parantaa kehittämällä ohjelmointirajapinta (API), jota käyttämällä ulkoiset sovellusohjelmat voivat kirjata pyyntöjä laboratorioon ilman että ihmistä tarvitaan väliin.

Tässä työssä kehitettiin prototyypinomainen ja skaalautuva API.
Ensin sen vaatimukset määriteltiin tutkimalla kliinisiä laboratorioita ja työn kannalta oleellisia Web-tekniikoita.
Seuraavaksi luotiin tekninen suunnitelma, joka ottaa kyseiset vaatimukset huomioon.
Lopulta suunnitelma toteutettiin ohjelmoimalla toimiva API.
Se tarjoaa toiminnot, jotka sallivat uusien patologian pyyntöjen kirjaamisen.
Tämän lisäksi testaus- ja esittelytarkoituksia varten toteutettiin yksinkertainen asiakasohjelma.

Sekä toimintojen, että kapasiteetin skaalautuvuus otettiin huomioon.
Työssä toteutettu Web-palvelu on skaalautuva kapasiteetin suhteen, mutta laboratoriojärjestelmässä esiintyvät pullonkaulat estävät skaalautuvan käyttöönoton.
API on suunniteltu ja toteutettu siten, että siihen voi liittää lisätoimintoja tarpeen mukaan.

Työssä toteutettu API ei ole vielä valmis asiakkaiden käyttöön rajoittuneen toiminnallisuuden ja keskeneräisten tietoturvaominaisuuksien takia.
Se tarjoaa kuitenkin hyvät perustukset kattavan ja laajaan käyttöön soveltuvan API:n kehittämiseen.
Näinollen kaikkein tärkeimpiin tavoitteisiin päästiin.
ED:2016-11-13
INSSI record number: 54999
+ add basket
« previous | next »
INSSI