search query: @keyword / total: 766
reference: 4 / 766
« previous | next »
Author:Laitila, Tuukka
Title:Kohtuuhintaisen asuntotuotannon kustannusohjaus suunnittelun ohjauksessa
Cost management of affordable housing development in planning stage
Publication type:Master's thesis
Publication year:2016
Pages:97 s. + liitt. 3      Language:   fin
Department/School:Insinööritieteiden korkeakoulu
Main subject:Rakentamistalous   (IA3022)
Supervisor:Seppänen, Olli
Instructor:Rasmus, Jukka
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612226237
Location:P1 Ark Aalto  6201   | Archive
Keywords:housing development
design management
affordable housing
cost management

asuntorakentaminen
suunnittelun ohjaus
kohtuuhintaisuus
kustannusohjaus
Abstract (eng):Living has become more expensive and the lack of affordable housing is a significant problem for society especially in the Helsinki Metropolitan area.
The purpose of this thesis is to identify the main ways, factors and conditions that affect and prevent affordability in the planning stage of housing development.
The aim is to create a clearer image of the possibilities and factors affecting cost management to provide affordable housing.

The study is composed of theoretical and empirical part.
The empirical research is conducted as a qualitative and it consists of theme interviews for experts and a case study, which simulated the effects of different design solutions and space utilization to the sales price.
Theme interviews concentrate on experts' views of cost management as a whole and its possibilities to affect affordable housing development.

The effect of single design solution to sales price is relatively small, but the joint effect of design solutions factors is significant.
The most affective factor in cost management of housing development is the efficiency of project's space utilization.
The declining efficiency of space utilization increases sales prices.
The efficiency of space utilization is affected by apartment distribution, optimization of regulative spaces, massing and solutions of design management.
In addition to the efficiency of space utilization, strict rules and regulations cause significant risk and obstacle for affordable housing.

The results of the thesis show that housing development can affect with cost management significantly to the affordability of apartments.
To provide affordable housing, it is vital to control the combination and scale of customer requirements, rules and regulations, conditions and decisions of design management.
The affordable level of housing is achieved if every party has a mutual interest for it.
Abstract (fin):Asuminen on kallistunut ja erityisesti pääkaupunkiseudulla se on merkittävä ongelma toimivan yhteiskunnan kannalta.
Tämän diplomityön tarkoitus on tunnistaa rakennusliikkeen suunnittelun ohjauksen ja hankekehityksen kustannusohjauksen keskeisimmät vaikutuskeinot ja reunaehdot kohtuuhintaisen asuntotuotannon mahdollistamiseksi sekä tunnistaa tekijät, jotka estävät kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisen.
Päämääränä on luoda selkeämpi kuva asuntorakentamishankkeen kustannusohjauksen vaikutuksista ja vaikutusmahdollisuuksista kohtuuhintaisen asumisen tarjoamiseksi.

Tutkimus koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta.
Empiirinen tutkimus toteutettiin laadullisena siten, että se koostuu asiantuntijoille kohdistetuista teemahaastatteluista ja tapaustutkimuksesta, jossa simuloitiin eri suunnitteluratkaisujen ja tilankäytön vaikutusta asuntojen myyntihintaan.
Haastattelututkimus keskittyy haastateltavien näkemyksiin kustannusohjauksen vaikutuskeinoista ja kokonaiskuvasta.

Tulosten perusteella yksittäisen suunnitteluratkaisun vaikutus myyntihintaan on suhteellisen pieni, mutta suunnitteluratkaisujen tekijöiden yhteisvaikutus merkittävän suuri.
Suunnittelun ohjauksen tärkein tekijä on hankkeen tilatehokkuus, jonka heikkenemisellä on merkittävä korottava vaikutus myyntihintaan.
Tilatehokkuuteen vaikutetaan huoneistoratkaisuilla, sääntelyn tilatekijöiden optimoinnilla, massoittelulla ja suunnittelun ohjauksen ratkaisuilla.
Heikon tilatehokkuuden ohella voimakas sääntely aiheuttaa merkittävän esteen ja riskin kohtuuhintaisuudelle.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suunnittelun ohjaus voi kustannusohjauksellaan vaikuttaa merkittävästi asuntojen kohtuuhintaisuuteen.
Kohtuuhintaisuuden saavuttamisen kannalta on keskeistä hallita asiakkaan vaatimusten, sääntelyn, olosuhteiden ja suunnittelun ohjauksen yhteisvaikutukset ja mittasuhteet.
Kohtuuhintainen lopputulos saavutetaan, mikäli kaikilla hankkeen osapuolilla on siihen halu.
ED:2017-01-08
INSSI record number: 55275
+ add basket
« previous | next »
INSSI