haku: @keyword huoneakustiikka / yhteensä: 21
viite: 15 / 21
Tekijä:Taina, Pekka
Työn nimi:Pientalon huoneakustiikan parantaminen
Improving the Room Acoustics in Houses
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2006
Sivut:75      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka   (S-89)
Valvoja:Karjalainen, Matti
Ohjaaja:Kilpikari, Jyrki
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007857
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark S80     | Arkisto
Avainsanat:room acoustics
house
stone
reverbration time
living room
acoustical improvements
absorption
acoustic classification
sound insulation
home theater
huoneakustiikka
pientalo
kivitalo
jälkikaiunta-aika
olohuone
akustointi
absorptio
akustinen luokitus
äänieristävyys
kotiteatteri
Tiivistelmä (fin):Tässä työssä käsitellään nykyään suosiossa olevien, korkean olohuoneen omaavien, kivirakenteisten pientalojen huoneakustiikan parantamista.
Työn teoriaosassa käydään läpi perusasioita ja käsitteitä sekä huone- että rakennusakustiikan puolelta.
Samalla pohditaan kyseisissä taloissa hyvälle huoneakustiikalle annettavia kriteereitä ja niiden saavuttamista.
Työssä esitellään lisäksi erikseen vuonna 2004 julkaistua standardia, SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus, ja tutkitaan sen asettamia ehtoja pientaloille.

Kokeellisessa osassa tarkastellaan kolmea kohderakennusta ja niissä tehtäviä huoneakustiikan parannuksia.
Kohderakennuksien olohuoneissa mitataan jälkikaiunta-ajat, jonka jälkeen kohteisiin suunnitellaan ja toteutetaan akustointi.
Tämän jälkeen mittaukset toistetaan ja tuloksia analysoidaan.
Tuloksien ja asukkaiden palautteen perusteella havaitaan olosuhteiden parantuneen selkeästi taloissa.

Työssä havaitaan yleisesti, että huoneakustiikka kivitalojen korkeissa olohuoneissa on usein huono.
Kaiunta ja äänekkyys kodeissa koetaan suurena ongelmana ja ratkaisuja halutaan.
Usein ei kuitenkaan tiedetä, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa ja minkälaisia kustannuksia se aiheuttaa.
Tilanteisiin pystytään luomaan jälkikäteen hyviäkin parannuksia, mutta asia tulisi ottaa esille jo rakennusten suunnitteluvaiheessa, jotta saataisiin aikaan paremmin teknisesti ja ulkonäöllisesti toimivia ratkaisuja.
Tiivistelmä (eng):This thesis is about improving the room acoustics in houses with high living room and that are constructed of stone.
Some basic theory of the room and building acoustics is presented and criteria for good room acoustics are also considered.
The SFS standard 5907 "Acoustic classification of spaces in buildings" is also presented separately.

In the experimental part, three buildings are investigated.
Reverbration time is measured in the living rooms and then acoustical improvements are designed and carried out.
After that the new reverbration times are measured and the results are analyzed.
Considering the results and the feedback from the people living in the house, the conditions are found to be clearly better than before.

In general, the room acoustical conditions seem to be often bad in houses with high living room and that are constructed of stone.
Reverbration and loudness are big problems and solutions are needed.
Often the situation is that people don't know how to cope with the problem and what are the costs.
Problems can be fixed afterwards, but they should be considered before building the house so that technically and visually better solutions could be possible.
ED:2007-01-11
INSSI tietueen numero: 34423
+ lisää koriin
INSSI