haku: @keyword data center / yhteensä: 18
viite: 8 / 18
Tekijä:Savolainen, Antti Tapio
Työn nimi:Strategic investment criteria for mega data centers - Case a small town in Finland
Jättisuurten datakeskusten liiketoimintaedellytykset Suomessa: case pieni kaupunki
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2013
Sivut:(10) + 99 s. + liitt. 12      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Tietotekniikan laitos
Oppiaine:Ohjelmistotekniikka   (T-106)
Valvoja:Saikkonen, Heikki
Ohjaaja:Helenius, Mika
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  4698   | Arkisto
Avainsanat:data center
cloud computing
investment
datakeskus
konesali
pilvipalvelut
investoinnit
Tiivistelmä (fin): Liiketoiminnan ja yhteiskuntien digitalisaatio vaikuttavat nopeaan kasvuun datakeskuspalveluiden tarpeessa.
Datamäärät kasvavat monesta eri syystä: asioiden internet, tieteellinen laskenta, lääketieteellinen tutkimus ja yritysten tietojärjestelmät sekä digitaalinen viihde ovat suurimpia datan kasvun tekijöitä.
Näiden datamäärien käsittelyyn tarvitaan järeä infrastruktuuri, jolla digitaalisia palveluita voidaan pyörittää.
Perinteisesti yritykset ovat itse ylläpitäneet datakeskuksiaan tai ulkoistaneet ne kolmansille osapuolille.
Pilvipalvelumallin yleistyessä modernit datakeskukset ovat kasvaneet teollisuusluokan jättikokoisiksi laitoksiksi.
Nämä jättisuuret datakeskukset ovat kooltaan tuhansia neliömetrejä, kuluttavat sähköä kymmeniä, jopa satoja megawatteja investointien ollessa useita satoja miljoonia euroja.
Suomea on ajateltu ihanteellisena keskuksena datakeskuspalveluliiketoiminnalle johtuen Suomen varmatoimisesta sähköverkosta, halvasta sähköstä, vakaasta yhteiskunnasta ja viileästä ilmastosta.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan näiden satojen miljoonien eurojen investointien strategisia tekijöitä tapaustutkimuksen avulla.
Pääkysymyksenä ovat: mitkä ovat kriittiset kansalliset ja alueelliset tekijät, jotka vaikuttavat datakeinvestointeihin.
Tapaustutkimuksen kohteena on teollisuuskaupunki Suomessa, joka hakee datakeskusinvestointeja kiihdyttääkseen yritystoimintaa alueella.
Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa määritellään mikä on moderni datakeskus, käsitellään erilaisia datakeskusten liiketoimintamalleja, tutkitaan datakeskusten kustannusrakenteita ja analysoidaan mikä on tämän hetkinen datakeskusten rakennuspotentiaali.
Empiirisessä osassa käytetään kvalitaativista haastattelututkimusmenetelmää kokonaisvaltaisen näkökulman muodostamiseksi investointipäätöksestä.
Yhteensä tutkimukseen haastateltiin 26 asiantuntijaa Suomessa ja USA:ssa, jotka edustivat eri näkökulmia datakeskusinvestointeihin (sähköverkko, tietoliikenneyhteydet, alueellinen kehittäminen, valtionhallinto ja datakeskusalan vaikuttajat sekä erityisasiantuntijat).

Tutkimuksessa rakennetaan kvalitatiivisen data-analyysin avulla malli, joka jakaa investointien tekijät kahteen luokaan: ensiarvoisiin ja toisarvoisiin.
Ensiarvoiset tekijät ovat energia (hinta, saatavuus, sähköverkon varmatoimisuus, energian tuotantotavat), tietoverkot (optisen tietoliikennekaapelin saatavuus ja viive tärkeimpiin tietoliikennepisteisiin), investointikannustimet ja datakeskuksen sijaintipaikan fyysiset ominaisuudet.
Toisarvoiset tekijät ovat osaaminen, turvallisuus ja asiakaspotentiaali.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomessa peruskriteerit, kuten varmatoiminen sähköverkko ja vakaa yhteiskunta ovat kunnossa.
Jotta Suomesta voisi tulia kansainvälisen datakeskusliiketoiminnan keskus, Suomen on investoitava tietoliikennekaapeliyhteyksiin, jotka yhdistävät sen paremmin Eurooppaan ja Aasiaan.
Lisäksi on panostettava Suomen markkinointiin ja myyntiin sekä tehtävä Suomea paremmin tunnetuksi datakeskustoimialalla.
Tiivistelmä (eng): Digitalization of societies and business is driving explosive growth for data center services.
The growth of data is coming from an ever-growing number of sources: interconnected sensors, scientific, medical and enterprise transactional data and digital entertainment, to name a few.
Data centers are the backbone infrastructure these services run on.
Traditionally, enterprises have run their own datacenters or outsourced their management to a third party.
With cloud computing becoming an increasingly popular service provision model for these services, the modern cloud data centers have grown into mega-size facilities spanning tens of thousands of square meters and consuming tens, even hundreds of megawatts of power and costing hundreds of millions in capital expenditure.
Finland has been thought of as an ideal place to host these data centers thanks to advanced power infrastructure, cheap electricity, stable operating environment and cool climate.

This study seeks to understand the strategic criteria behind these multi-hundred million dollar investments in a single-case study context.
What are the national and regional factors that drive these investments?
The case setting in this thesis is an industrial city in Finland, which is looking for data center investments to accelerate business activity in the area< In the literature review, the modern data center is defined and the potential market for data center construction is analysed.
The empirical part the study employs a qualitative research methodology.
Total of 26 people were interviewed to form a holistic view of the data center investment decision.
These people represented a wide view of stakeholders (energy, networks, regional development, government and data center industry executives and analysts).

Using qualitative data analysis methods a framework was constructed that break the factors driving the investments into two categories: primary and secondary.
Primary factors are energy (availability, price, redundancy of grid, generation mix), network (availability of fiber and latency and routing to largest internet exchanges), incentives and physical aspects of the site.
Secondary factors are knowledge, safety & security and customer base.
The results suggest that Finland has basic prerequisites in order to function as a data center hub, such as stable operating environment and a redundant electricity grid.
In order for Finland to become a global data center hub the nation needs to invest in cable projects that would make Finland an intersection point of data traffic between Asia and Europe.
In addition Finland needs make it self-better known in the data center industry.
ED:2014-01-08
INSSI tietueen numero: 48318
+ lisää koriin
INSSI