haku: @all pulkki / yhteensä: 17
viite: 13 / 17
Tekijä:Huhtakallio, Ilkka
Työn nimi:Effects of wind on speech production, transmission and perception
Tuulen vaikutus puheen tuottoon, siirtoon ja havaitsemiseen
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:x + 59 s. + liitt. 21      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201403061526
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  1007   | Arkisto
Avainsanat:wind
speech communication
measurement
pendulum
tuuli
puhekommunikaatio
mittaukset
heiluri
Tiivistelmä (fin):Puhe on ihmisten tärkein kommunikointimenetelmä.
Ympäristön ja siirtoväylän ominaisuudet voivat vaikuttaa eri tavoin puhesignaalin siirron laatuun.
Tämän työn tarkoituksena on tutkia puhekommunikaatiota tuulessa, jonka voimakkuus on 12 m/s.
Tässä työssä on esitelty tuulen aiheuttamia ilmiöitä ääneen.
Eri ilmiöiden mer- kittävyyttä arvioidaan suhteessa etäisyyksiin, joilla puhekommunikaation voidaan ajatella olevan mahdollista.
Myös ihmisen puhekommunikaation mahdollistavat me- kanismit on esitelty.
Näiden valossa on käsitelty tuulen vaikutusta puheen tuottoon ja havaitsemieen.
Merkittävä osa työstä koostuu heiluriin pohjautuvasta mittausjärjestelmästä, jonka avulla voimakasta tuulta vastaava suhteellinen liike voitiin tuottaa kai- uttomissa olosuhteissa.
Työssä on esitelty myös mittauksissa käytetyt keinopäät.
Suuri osa mittausjärjestelmää koostui heilurin hallinta-, datan keruu- ja signaa- linkäsittelyjärjestelmästä.
Useita mittauksia suoritettiin.
Mittaustuloksista voidaan todeta, että virtauksella ei ole vaikutusta puhekaistalla olevien äänesten moduloitumiseen, kun matala- taajuuksisen modulointiääneksen tasoa vaihdellaan.
Virtauksen vaikutusta suun säteilykuormaan tutkittiin mittaamalla äänen käyttätymistä ääntöväylän sisällä. äänikentän muutokset olivat vähäisiä, eikä suoraa yhteyttä säteilykuorman muu- tokseen voitu havaita.
Yksinkertaistetun keinopään säteilyn suuntaavuutta mitat- tiin.
Tulokset osoittivat, että virtaus vaikuttaa suuntaavuuteen.
Säteily voimistuu vastatuulen suuntaan ja heikkenee voimakkaimmin kohtisuorasti tuulen suuntaan nähden.
Merkittävin tulos mittauksista saatiin toisen keinopään avulla, jolla mitat- tiin virtauksen aiheuttamaa kohinaa korvakäytävän suulla.
Tulokset osoittivat että taajuuspektri korvien välillä vaihtelee voimakkaasti tuulen suunnasta riippuen.
Tiivistelmä (eng):Speech is the main communication method between humans.
The properties of the environment and transmission path can have various effects on the quality of the signal transmission.
The focus of this thesis is on the speech communication in the presence of wind with magnitude of around 12 m/s.
In this thesis a background theory of wind induced effects on sound are presented, and their relevance within the normal speech communication distances are discussed.
In addition of the study on sound transmission, the theory of human speech communication mechanisms are presented in order to evaluate the wind induced effect on speech production, radiation as well as perception.
The main part of this thesis consist of an design and implementation of a large pendulum system inside an anechoic chamber.
By means of the pendulum system a relative motion of the medium and attached source/receiver was attained.
For the use as a source, a simplified artificial speech source was designed and built.
For the use as a receiver, a mannequin with realistic ear molds and in ear microphones was used.
The data acquisition system was designed and implement for multipurpose use.
With this measurement system, several different measurements was conducted.
The results showed that low-frequency tone did not have any effect on the production or radiation of higher tones with presence of the flow.
The effect of flow on mouth radiation load was studied, but no clear result was obtained to indicate such a behaviour.
The measurements showed, that pressure field variation inside the vocal tract are minor.
A directivity pattern of the artificial speech source was then measured.
The results shows that the flow has an effect of the radiation pattern.
The radiation boosts in the upwind direction and attenuates at the most in the direction normal to the flow.
Finally the most clear result was obtained with head and torso mannequin.
The interaural spectral differences of the wind-induced noise at the entrance of the ear canals depends highly of the wind direction.
ED:2014-03-06
INSSI tietueen numero: 48741
+ lisää koriin
INSSI