haku: @keyword laser scanner / yhteensä: 7
viite: 6 / 7
Tekijä:Suominen, Antti
Työn nimi:Nykyaikaisia 3D-mittausmenetelmiä talonrakentamisen laadunparantamisen apuna
Modern 3D Measurement Technologies as an Aid in Improving the Quality of Construction in House Building
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2007
Sivut:85      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto
Oppiaine:Talonrakennustekniikka   (Rak-43)
Valvoja:Puttonen, Jari
Ohjaaja:Hyyppä, Hannu ; Rönnholm, Petri
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto     | Arkisto
Avainsanat:construction
quality assurance
as-build model
building product model
3D
laser scanner
photogrammetry
measurement technology
rakentaminen
laadunvalvonta
toteumamalli
tuotemalli
3D
laserkeilaus
fotogrammetria
mittaustekniikka
Tiivistelmä (fin): Tutkimuksen päätavoitteena oli soveltaa ja kehittää nykyaikaisia 3D-mittausmenetelmiä talonrakennusprosessin eri vaiheiden laadunvalvonnassa.
Osatavoitteena oli perehtyä olemassa oleviin mittausmenetelmiin, osoittaa sovellusesimerkkien avulla nykyaikaisten menetelmien käyttökelpoisuus sekä hahmotella uuden 3D-mittaustekniikan tarjoamia mahdollisuuksia ja muita sovelluskohteita.
Jatkuvalla laadunvalvonnalla voidaan havaita rakentamisen virheet heti niiden synnyttyä.
Tällöin virheet eivät pääse vaikuttamaan liittyvien rakenteiden mittatarkkuuteen tai laatuun yleensä.
Nopea reagointi rakentamisen virheisiin tuo parhaimmillaan merkittäviä säästöjä.

Laserkeilaus ja fotogrammetria ovat 3D-mittausmenetelmiä, jotka soveltuvat hyvin tarkastusmittauksiin.
Infrapunaan perustuvalla sisätila-GPS -järjestelmällä voidaan mitata reaaliaikaisesti osoitettujen pisteiden koordinaatteja.
Järjestelmää voidaan soveltaa sekä paikalleen mittauksessa että tarkastusmittauksissa.

Lattiapinnan tasaisuuspoikkeamat mitattiin laserkeilauksella.
Mittausaineiston käsittelyyn kehitettiin tietokoneohjelma.
Tutkimuksessa todettiin, että riittävä tarkkuus edellyttää laserkeilaukseen perustuvan lähtötietojen keräysmenetelmän parantamista.
Muuten menetelmä osoittautui hyvin tehokkaaksi ja havainnolliseksi.
Taipuman mittauksessa laserkeilaus ja digitaaliseen valokuvaukseen perustuva fotogrammetria osoittautuivat erittäin tarkoiksi menetelmiksi.
Teräsbetonipalkin taipumat saatiin mitattua alle 0,4 mm tarkkuudella.
Laserkeilaus oli menetelmänä myös työmäärän suhteen käytännöllinen.
Rakennusrungon mittapoikkeamat selvitettiin 5-6 mm tarkkuudella.
Tarkkuus ei ole tyydyttävä, mutta mittapoikkeamat onnistuttiin visualisoimaan hyvin.
Samoin rungon taipuma kyettiin määrittämään ja visualisoimaan huolimatta riittämättömästä mittaustarkkuudesta.

Rakennuksen toteutunut geometria voidaan tehokkaimmin mallintaa uusien 3D-mittausmenetelmien varsinkin laserkeilauksen avulla.
Tämä mahdollistaa rakennuksen tuotemallin ylläpidon ajantasaisena toteumamallina.
Muita lupaavia sovelluskohteita uusille 3D-mittausmenetelmile ovat mm. julkisivujen ja muiden pintojen laadun todentaminen, taipumien mittaaminen koekuormituksissa, louhintatuloksen ja täyttötarpeiden mittaus, asennustyön ohjaus ja mittojen määrittäminen työmaalta otetuista arkistoitavista digitaalivalokuvista.
ED:2007-05-11
INSSI tietueen numero: 33894
+ lisää koriin
INSSI