haku: @keyword laser scanner / yhteensä: 7
viite: 2 / 7
Tekijä:Rahikka, Ville
Työn nimi:Pinnanmuotojen määrittely laserskannerin mittausdatasta ydinjätteen loppusijoitusprosessissa
Extracting surface features from laser scanner data in the nuclear waste disposal process
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2012
Sivut:[8] + 71      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Automaatio- ja systeemitekniikan laitos
Oppiaine:Automaatiotekniikka   (AS-84)
Valvoja:Suomela, Jussi
Ohjaaja:Numers, Thomas von
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  5412   | Arkisto
Avainsanat:deposition of nuclear waste
laser scanner
industial robot
determining of surface features
singular value decomposition
ydinjätteen loppusijoitus
laserskanneri
teollisuusrobotti
pinnanmuotojen määrittely
Tiivistelmä (fin): Tämän työn tarkoituksena oli määrittää laserskannerilla mitatusta datasta harkkopinon pinnanmuotoja.
Harkkopinon reunoja etsittiin yksittäisistä skannauksista ja löydetyistä pisteistä muodostettiin lopulta harkkopinon reunaviivoja.

Ydinjätteen loppusijoitusta pohditaan tällä hetkellä monessa maassa.
Ruotsissa on päädytty loppusijoittamaan ydinjäte syvälle maahan louhittuihin tunneleihin.
Ydinjätekanisterit lasketaan tunnelien lattiaan porattuihin reikiin.
Tämän jälkeen tulee tunnelit vielä täyttää tiivisti bentoniittisaviharkoilla ja bentoniittisavipelleteillä.
Bentoniittisaviharkkoja ladotaan massiivisella teollisuusrobotilla.
Jotta autonominen harkkojen latominen olisi mahdollista, tulee latomisen useissa eri vaiheissa suorittaa laserskannerimittauksia.
Jotta ladonta olisi mahdollista, tulee näistä mittauksista määrittää ladottavan pinnan päämuodot.
Näistä pinnanmuodoista voidaan muun muassa selvittää seuraavaksi ladottavan tason paikka sekä suorittaa laadunvarmistusta.

Tämä diplomityö on osa laajempaa ydinjätteen loppusijoitus-projektia.
Ydinjätteen loppusijoituksessa on useita eri vaiheita ja osa-alueita.
Tässä työssä keskitytään pääosin saviharkkojen latomiseen vaadittaviin mittauksiin sekä algoritmeihin, joilla etsitään harkkopinon pinnanmuotoja.
Ensin työssä kuvaillaan koko ydinjätteen loppusijoitusprosessi kokonaisuudessaan.
Seuraavaksi esitellään käytettävä mittauslaitteisto sekä laboratorioympäristö, jossa mittaukset on suoritettu.
Tämän jälkeen käydään läpi harkkopinon piirteiden määrittelyn kulku sekä käytettävät algoritmit.

Diplomityön aikana kehitettiin myös graafinen käyttöliittymä, mittausten visualisoimista sekä algoritmien testausta varten.
Tällä käyttöliittymällä visualisoidaan mittauksia sekä löydettyjä pintoja.
Käyttöliittymällä operoidaan myös mittauksissa käytettyä lineaariyksikköä ja laserskanneria.

Työn tuloksena kehitetyt algoritmit löytävät halutut harkkopinon pääpinnat ideaalitapauksissa sekä muutamissa erikoistapauksissa.
Löydettyjen pintojen tarkkuus on myös määriteltyjen kriteerien sisällä.
Tiivistelmä (eng): The purpose of this thesis was to extract block stack features from laser scanner data.
The edges of the stack were searched from individual laser scans and edge lines were formed from found edge points.

Deposition of nuclear waste is a major topic around the world at the moment.
In Sweden it has been decided to deposit the nuclear waste in tunnels mined deep underground.
Nuclear waste canisters are lowered into holes drilled on the floor of the tunnels.
After this the whole tunnel has to be filled tightly with bentonite clay blocks and bentonite clay pellets.
The bentonite clay blocks are stacked with a massive industrial robot.
Measurements with laser scanner have to be done in many phases of the deposition to enable autonomous stacking.
To make stacking possible main features of the stack have to be defined from the laser scanner data.
The position of the next stacking layer and assure stacking quality can be determined from these features.

This thesis is part of much larger nuclear waste deposition project.
There are many different phases in deposition of nuclear waste.
The main focus of this thesis is the laser scanner measurements necessary for the stacking of the blocks and algorithms which are needed for extracting the stack features.
First the whole nuclear waste deposition process is described in this thesis.
Next equipment used in the work and the laboratory environment where measurements were taken are described.
After this the sequence of stack feature extraction is explained and the algorithms used in feature extraction.

For visualizing of the measurement data and for debugging of the algorithms a graphical interface was developed for this thesis.
The graphical interface is used in visualization of measurements and the found features.
Graphical interface was also used in controlling a linear unit and a laser scanner which were used in the test measurements.

Algorithms developed in this thesis were able to find the main planes of the stack in an ideal case and in few special cases.
The accuracy of the found features also met the defined criteria.
ED:2012-04-27
INSSI tietueen numero: 44340
+ lisää koriin
INSSI