haku: @keyword laser scanner / yhteensä: 7
viite: 1 / 7
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Lönnroth, Sami
Työn nimi:Muovikomposiittiputken soveltuminen tierummuiksi ja silloiksi Suomen oloihin
Suitability of plastic composite pipe for use in culverts and road bridges in Finland
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2014
Sivut:101 s. + liitt. 9      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Georakentaminen   (R3003)
Valvoja:Korkiala-Tanttu, Leena
Ohjaaja:Meriläinen, Jani
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201410212844
OEVS:
Digitoitu arkistokappale luettavissa Harald Herlin -oppimiskeskuksen asiakaskoneilla | ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

 • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
 • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

 • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

  Aalto Thesis Database

 • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

 • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
 • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
 • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

 • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
 • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto     | Arkisto
Avainsanat:plastic composite
pipe
deformation
weathering
bridge
laser scanner
muovikomposiitti
putki
vanheneminen
silta
laserkeilain
muodonmuutos
Tiivistelmä (fin):Maahan asennettujen putkien kantavuus perustuu maan ja putken yhteistoimintaan.
Yhteistoiminnan mahdollistaa putken ja maan välinen kitka putken ulkopinnalla.
Tässä diplomityössä tutkittiin muovikomposiittiputkia ja niiden toimintaa tierumpuina.
Muo-vikomposiitissa yhdistyy muoviaineen kemiallinen kestävyys sekä lujitteiden lujuus- ja jäykkyysominaisuudet.
Muovikomposiittien kemiallinen kestävyys luo kilpailuedun kor-roosioherkkiin teräsputkiin verrattuna.

Diplomityön tavoitteena oli tutkia muovikomposiittiputkien soveltuvuutta kantaviksi putkirakenteiksi tiepenkereihin.
Muovikomposiitin kelpoisuutta tutkittiin kirjallisuus-tutkimuksena sekä kokeellisilla kuormituksilla ja elementtilaskentaohjelmalla.
Kirjalli-suustutkimuksessa tarkasteltiin muovikomposiitin vanhenemista.
Kokeellisilla kuormi-tuksilla sekä elementtilaskentaohjelmalla tutkittiin muovikomposiittiputken kantokes-tävyyttä.
Muovikomposiittiputken kantokestävyyden tutkimisessa keskityttiin muo-donmuutosten ja niiden kautta laskettujen jännitysten tarkasteluun.
Putken pysyviä muodonmuutoksia mitattiin laserkeilaimella ja hetkellisiä muodonmuutoksia mitattiin venymäliuskoilla sekä siirtymäantureilla.
Hetkellisissä muodonmuutosmittauksissa käy-tettiin putken kuormittamiseen kolmi- ja neliakselisia kuorma-autoja.

Kirjallisuustutkimuksessa selvisi, että muovikomposiitit kestävät hyvin fysikaalisia ja kemiallisia rasituksia lukuun ottamatta happoliuoksia.
Pysyvien muodonmuutoksien mittaukset osoittivat, että laserkeilain antoi virheellisiä arvoja putken sisähalkaisijoista.
Kokeellisten kuormitusten ja laskentojen perusteella kuorma-autojen aiheuttamat muo-donmuutokset ja jännitykset eivät ole kriittisiä putken kantokestävyyden suhteen.
Tiivistelmä (eng):The load-carrying capacity of buried pipes is based on the pipe-soil interaction, which is enabled by the friction between the pipe and the soil.
In this master's thesis plastic com-posite pipes and their activities as culverts were investigated.
A plastic composite com-bines the chemical resistance of the plastic and the stiffness and strength properties of its fiber reinforcements.
The chemical resistance of plastic composite creates a competi-tive advantage over steel, which is prone to corrosion.

The objective of this master's thesis was to study the suitability of plastic composite pipe for load-bearing structures in road embankments.
Qualification of a plastic composite pipe was investigated via a literature study, full scale tests and a FEM-program.
In the literature study the weathering of the plastic composite was examined.
The load-bearing capacity of the plastic composite pipe was examined mainly through deformation and stress analysis.
The permanent deformations of the pipe were measured with a laser scanner, while the temporary deformations were measured with strain gauges and dis-placement transducers.
Three- and four-axis lorries were used for pipe loading in the temporary deformation measurements.

The literature study showed that plastic composites are highly resistant to physical and chemical stresses, except for acid solutions.
The permanent deformation measurements showed that the laser scanner gave inaccurate values for the inside diameter of the pipe.
According to full scale tests and calculations, the deformations and stresses caused by lorries do not have a critical effect on the load bearing capacity of the pipe.
ED:2014-10-26
INSSI tietueen numero: 49927
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI