haku: @supervisor Pulkki, Ville / yhteensä: 21
viite: 6 / 21
Tekijä:Pärnänen, Tuomas Oskari
Työn nimi:Kevyen kaksoisrakenneseinän teräsrangan dynaamisen jäykkyyden mittaaminen ja ääneneristävyys
Measuring dynamic stiffness of steel stud for lightweight double partition wall and sound insulation
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(7) + 47      Kieli:   fin
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Taina, Pekka ; Linjama, Jukka
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201603291524
Sijainti:P1 Ark Aalto  3571   | Arkisto
Avainsanat:dynamic stiffness
measurement
steel stud
double partition
sound insulation
building acoustics
technical acoustics
dynaaminen jäykkyys
mittaaminen
teräsranka
kevytrakenneseinä
ääneneristävyys
rakennusakustiikka
Tiivistelmä (fin):Kevyillä kaksinkertaisilla väliseinärakenteilla voidaan saavuttaa kilpailukykyinen ääneneristävyys asuin- ja toimistorakennuksissa.
Paras ääneneristävyys saavutetaan käyttämällä seinäpaneelien tuentana joustavaa teräsrankaa.
Teorian mukaan tekemällä pystyrangasta joustava puristussuunnassa saavutetaan parempi ääneneristävyys.
Testitulokset prototyyppirangoilla ovat olleet ristiriidassa tämän teorian kanssa.
Rangan dynaamista jäykkyyttä käytetään yhtenä parametrina kaksoisrakenneseinän ääneneristävyyden ennustemallissa.
Rangan dynaaminen jäykkyys voidaan selvittää kokeellisesti.

Tässä työssä esitetään mittausmenetelmä, jolla dynaaminen jäykkyys selvitetään teräsrangan ja kuormamassan muodostaman massa-jousisysteemin ominaistaajuudesta.
Systeemin herätteenä voidaan käyttää joko iskuvasaran impulssia tai täristimen jatkuvaa kohinaa.
Mittausjärjestelmällä mitattiin kymmenen rankanäytettä yksinkertaisella ja kaksinkertaisella kiinnitystavalla.
Tuloksista havaittiin, että kaksinkertaistamalla kiinnitysruuvien määrä, massa-jousisysteemin dynaaminen jäykkyys kasvoi keskimäärin 160 %.
Mittaustulosten ja pohdintojen perusteella esitetään akustisesti paremman teräsrangan kehitysehdotus ja pohditaan kevytrakenneseinän muita kehityspolkuja ääneneristävyyden kannalta.
Tiivistelmä (eng):A competitive sound insulation can achieved with light weight double partition walls compared to heavy alternatives.
Best insulation can be attained using flexible steel studs as wall panel support.
According to conventional theory the most compress flexible stud gives best results in sound insulation.
Recent test results are in conflict with the theory.
Dynamic stiffness of the steel stud is used as a parameter in double partition wall sound insulation prediction method.
The dynamic stiffness can be experimentally measured.

This thesis presents a measurement method which derives dynamic stiffness from the natural frequency of mass-spring system of steel stud and preload mass.
Impulse hammer or shaker can be used as stimulus.
Ten steel studs were measured using single and double screw fastenings.
Doubling the number of fastenings increased the dynamic stiffness of the system by 160 % by average.
A development proposal for steel studs is presented on the grounds of measurement results and speculations.
Other development paths in the acoustics of light weight double partition walls are discussed.
ED:2016-04-17
INSSI tietueen numero: 53336
+ lisää koriin
INSSI