haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 10 / 105
Tekijä:Lindqvist, Pia
Työn nimi:Use of a quality monitoring methodology and platform in industrial software development - A feasibility study
Laadunvalvontametodologian ja -järjestelmän käyttö teollisessa sovelluskehityksessä - Soveltuvuustutkimus
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:84 s. + liitt. 28      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Älykkäät tuotteet   (ETA3006)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Itkonen, Juha ; Lehtinen, Timo
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201603291533
Sijainti:P1 Ark Aalto  3565   | Arkisto
Avainsanat:software development
quality
monitoring
measurement
U-QASAR
ohjelmistokehitys
laadunvalvonta
laatu
mittarointi
Tiivistelmä (fin):Ohjelmistokehityksessä laadunvarmistus on tärkeää, sillä sen avulla voidaan saavuttaa parempi markkina-asema.
Ohjelmiston laatu on tärkeää myös kriittisissä systeemeissä, joiden vikaantuminen voi johtaa esimerkiksi mittaviin taloudellisiin menetyksiin.
Ohjelmistokehitysprojekteissa laadukas tuote voidaan parhaiten saavuttaa jatkuvasti tarkkailemalla projektin tilaa, mikä edellyttää mittauksia.
Kaikkea ei kuitenkaan ole kustannustehokasta mitata, joten on tärkeää määrittää kyseiselle tuotteelle ja projektille tärkeät laatuominaisuudet.

Tässä työssä tutkittiin laadunvalvonnan käyttöönottoa ohjelmistokehitysprojekteissa.
Siihen liittyviä aktiviteetteja olivat laatumallin määrittely sekä laadunvalvontaohjelman suunnittelu, käyttöönotto ja käyttö.
Toiminnot toteutettiin käyttäen U-QASAR-metodologiaa ja -alustaa, jotka tarjoavat ohjausta ja tukea mittausdataintegraatiolla toteutettavaan laaduntarkkailuun.

Tutkimus koostui kahdesta osiosta: monitapaustutkimuksesta ja konstruktiivisesta tutkimuksesta.
Tapaustutkimus tehtiin, jotta laadunvalvonnasta saatavia kokemuksia voitaisiin tutkia.
Tutkimusinstrumentteina käytettiin havainnointia, haastatteluja sekä kyselyitä.
Konstruktiivisessa tutkimuksessa kohteena oli U-QASAR-alustan dataintegraation toteutus.
Jo kehitettyjen integraatioadaptereiden rakennetta tutkittiin ja kehittäjiä haastateltiin.
Lopuksi uusi adapteri kehitettiin.
Molemmissa tutkimusosioissa temaattista analyysiä käytettiin datan käsittelyyn.

Työn tulokset osoittivat, että laadunvalvontaa voidaan tehdä pienissäkin ohjelmistoprojekteissa, mutta tietyt haasteet on otettava huomioon.
Esimerkiksi objektiivisten mittausten yhdistäminen abstraktimpiin laatuominaisuuksiin todettiin vaikeaksi.
Lisäksi havaittiin, että laatuterminologian ei voida olettaa olevan hallussa kaikilla projektin sidosryhmillä.
On kuitenkin tärkeää, että semanttinen konsensus säilytetään yhteisen ymmärryksen takaamiseksi.
Konstruktiivisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että U-QASAR-alustan dataintegraatioarkkitehtuuri vaatii jatkokehitystä.
Tiivistelmä (eng):Ensuring software quality is important for achieving a competitive advantage in the market.
Also, it is essential in critical systems, where a computer program cannot fail under any circumstances.
In software projects, the best way to accomplish quality is to continuously monitor the state of the product and the development process.
This means, that measurements on the software have to be done.
However, as it is not adequate to measure everything, the relevant quality characteristics have to be defined.
This is very context-specific and should thus be done for each project separately.

In this thesis, the deployment of quality monitoring in software development projects was studied.
This included defining a quality model and designing, deploying and using a quality monitoring program.
These activities were facilitated by the U-QASAR methodology and platform that provide guidance and support for quality monitoring by measurement data integration.

The study consisted of two parts: a multiple case study and constructive research.
The case study was conducted to explore the case project members' experiences on quality monitoring.
Observations, interviews and questionnaires were used as research instruments.
A constructive research method was used to evaluate the data integration in the U-QASAR platform.
Data integration adapters were explored and developers were interviewed and finally a new adapter was implemented.
In both parts, thematic analysis was used to process the data.

The case study results showed that quality monitoring can be deployed even in small-scale software projects, but there are certain challenges.
For example, it is difficult to connect objective software measurements to more abstract quality objectives.
Moreover, practitioners' knowledge on the terminology of software measurement and software quality is not something that can be assumed.
However, it is important that the semantic structure is taken care of in order to achieve common understanding.
The constructive research revealed needs for further development regarding the data integration architecture of the U-QASAR platform.
ED:2016-04-17
INSSI tietueen numero: 53345
+ lisää koriin
INSSI