haku: @keyword mittaaminen / yhteensä: 74
viite: 5 / 74
Tekijä:Kalasniemi, Jani
Työn nimi:Capturing Participant Data from Product Design Process - Triangulation of Three Different Approaches
Osallistujadatan kerääminen tuotekehitysprosessissa - Kolmen erilaisen lähestymistavan vertailu
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(10) + 75 s. + liitt. 25      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Insinööritieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Koneensuunnittelu   (K3001)
Valvoja:Ekman, Kalevi
Ohjaaja:Repokari, Lauri ; Kurikka, Joona
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201605262269
Sijainti:P1 Ark Aalto  3843   | Arkisto
Avainsanat:design thinking
product design
engineering education
paperbot
mittaaminen
tuotekehitys
insinöörikoulutus
paperirobotti
konenäkö
Tiivistelmä (fin):Uusien tuotteiden luominen ja olemassa olevien jatkokehittäminen ovat nykypäivän teollisuudelle yksi tärkeimmistä toiminnoista.
Tästä syystä insinöörikoulutus on muuttumassa teoreettisen tieteen opetuksesta kohti käytännönläheistä ja haastavampaa projektipohjaista koulutusta.
Näin pyritään kehittämään opiskelijoiden käytännön ongelmaratkaisukykyjä yhdessä kommunikoinnin ja ryhmätyötaitojen kanssa.
Nämä ovat oleellisia taitoja, joita tarvitaan nykypäivän työelämässä menestymiseen.

Tuotekehitys on kallista, aikaa kuluttavaa ja riskialtista, joten teollisuudessa ja koulutuksessa yhdistyy vahva tahto tuotekehityksen ja tuotekehitystiimien tehokkuuden mittaamiseen.
Tämä tutkimus keskittyy vertailemaan kolmea erilaista tapaa mitata koulutettavan tuotekehitystiimin tarvitsemaa ammatillisen tuen määrää uusien tuotekehitystaitojen koulutuksessa.
Vertailemalla kerättyä dataa haluttiin löytää menetelmistä eroavaisuuksia ja vertailla menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia.

Kerätty aineisto koostuu työympäristössä tehdyistä erilaisista mittauksista, joilla pyrittiin selvittämään asiantuntijoiden viettämää aikaa ja käsiteltyä aihetta kunkin kehitystiimin kanssa.
Prototypointihaaste järjestettiin CERN:ssä IdeaSquarella tammikuussa 2016.
Tiedonmittausmenetelmät sisältävät automatisoitua aikajaksovalokuvausta, työajanseurantaa ja asiantuntijoiden käsin tekemiä muistiinpanoja.
Tutkimuksen lopputuloksena todetaan, että yksikään näistä menetelmistä ei osoittautunut ylivoimaiseksi toisiin menetelmiin verrattaessa, vaan yhdistettäessä jokainen näistä menetelmistä tuo hyödyllistä tietoa tutkimukseen.
Tiivistelmä (eng):Designing new products and further developing existing products has become increasingly important for today's industry.
Therefore, engineering education has changed from theoretical science education towards practical and challenging project-based education to teach students real-life problem-solving skills along with communication and teamwork skills needed in the present working environment of an engineering graduate.
Because product development and R&D are expensive, risky, and time-consuming, industry and education around the world are interested in measuring the effectiveness of the design process and the design team.

This study focuses on triangulation of three different measuring methods to understand the amount of support a design team needs from professionals in order to learn new skills for the product design process.
The goal of using triangulation is to articulate the strengths and weaknesses of the three methods by comparing the collected data.
Measured data is the time coaches spent with the design team during a prototyping challenge which lasted for four days and four hours and was organized at IdeaSquare in CERN in January 2016.
Methods used for the data collection are time-lapse images, time-tracking software, and written coach notes.
The outcome of the study is that none of the three methods proved to be superior, but each one of them brings up useful data for future studies when combined.
ED:2016-05-29
INSSI tietueen numero: 53687
+ lisää koriin
INSSI