haku: @supervisor Nieminen, Marko / yhteensä: 174
viite: 10 / 174
Tekijä:Siika-aho, Pekka
Työn nimi:Persona Creation Based on Secondary Data: A Study on Perceived Reliability in UX design
Persoonien luonti toissijaisesta datasta: Tutkimus koetusta luotettavuudesta UX-suunnittelussa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:57 s. + liitt. 13      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Perustieteiden korkeakoulu
Oppiaine:Tietointensiivinen liiketoiminta   (T3008)
Valvoja:Nieminen, Marko
Ohjaaja:Vihavainen, Sami ; Sundberg, Hanna-Riikka
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201606172611
Sijainti:P1 Ark Aalto  4108   | Arkisto
Avainsanat:persona
secondary data
ux method
design process
persoona
toissijainen data
ux-metodit
Tiivistelmä (fin):Persoona on laajalti käytetty työkalu UX-suunnittelussa. Niiden luonti on kuitenkin kallista ja työlästä. Tämä diplomityö tutkii toissijaisen datan käyttöä halvempana ja vähemmän työläänä tapana luoda persoonia. Tyypillisesti persoonat on luotu erityisesti persoonia varten kerätyn laadullisen datan pohjalta. Käyttämällä toissijaista dataa voidaan mahdollisesti vähentää käyttäjätutkimukseen käytettyä aikaa ja resursseja.

Tässä tutkimuksessa luotiin persoonat julkisista lähteistä kerätyn toissijaisen datan pohjalta. Laadullisissa haastatteluissa UX-suunnittelijat arvioivat luotujen persoonien koetun luotettavuutta. UX-suunnittelijoiden koettua luottamusta toissijaisen datan pohjalta luotuja persoonia kohtaan ei ole tutkittu ennen tätä tutkimusta.

Tulokset viittaavat siihen, että toissijaisen datan käyttö voi olla hyödyllistä, ottaen huomioon tietyt rajoitukset liittyen persoonien luontiin ja suunnittelijoiden tulkintaan. Tutkimuksessa löydettiin viisi suositusta, joilla persoonien koettua luotettavuutta voidaan parantaa. 1) Pääasiallisten datalähteiden tulee olla korkealaatuisia, mutta muitakin datalähteitä tulee käyttää tukemaan persoonien luontia. 2) Persoona- kuvausten luomisessa tulee käyttää luovuutta, mutta poikkeamat taustadatasta tulee indikoida selvästi. 3) Yksityiskohtien taso tulee tasapainottaa siten, että saavutetaan riittävä määrä yksityiskohtia, jotta persoona on uskottava. Samaan aikaan yksityiskohtien määrä ei saa olla liian suuri, jottei persoonassa ole liikaa mahdollisuuksia ristiriitaisuuksiin UX-suunnittelijan aiempiin kokemuksiin ja oletuksiin. 4) Persoonien luomisessa käytettyjen taustadatan ja tutkimus- ja analyysimenetelmien tulee olla läpinäkyviä UX-suunnittelijalle. 5) UX- suunnittelijoiden tulee olla tietoisia omista ennakkoasenteistaan ja -oletuksistaan käyttäessään persoonia.

Tutkimuksen pääasiallinen löydös on se, että kun toissijaisen datan varjopuolet otetaan huomioon, sen pohjalta luodut persoonat voivat olla arvokas työkalu suunnitteluprosessissa ja auttaa UX-suunnittelijoita työssään.
Tiivistelmä (eng):While personas are a widely used tool in the UX industry, they are expensive and time-consuming to create.
This study examines utilization of secondary data as a less resource and time-consuming method for creating personas.
Typically personas have been created from qualitative data that is gathered specifically for persona creation.
By using secondary data, the time for user research can potentially be reduced thus bringing down also the cost and time needed to create the personas.

In this study, personas were created based on secondary data available from public sources.
The personas were then evaluated qualitatively by UX designers on their perceived reliability .
Prior to this study , UX designers' perceived reliability of personas created on secondary data hasn't been studied.

The results convey that using secondary data can be useful with some limitations related to the creation of personas and how designers interpret them.
Five recommendations for increasing the perceived reliability of secondary data personas were found. 1) While the main data used should be of high quality, other data sources should be used to support the persona creation. 2) When creating persona descriptions, creative freedom should be allowed, but divergence from data should be clearly indicated. 3) The level of detail in persona descriptions should be balanced between providing enough details to make the personas relatable and providing too much detail and conflicting with UX designers' assumptions and previous experience. 4) The background data and research and analysis methods used in persona creation should be made transparent. 5) Finally, designers should be aware of their own bias and assumptions when using personas.

To conclude, the primary finding of this study is that when the drawbacks of secondary data are taken into account, using secondary data personas can be a valuable tool in a design process and they can help UX designers in their work.
ED:2016-07-17
INSSI tietueen numero: 54041
+ lisää koriin
INSSI