haku: @supervisor Pulkki, Ville / yhteensä: 21
viite: 2 / 21
Tekijä:Vikström, Frida
Työn nimi:Sound quality in Finnish Lutheran churches
Ljudkvalitet i Finlands lutherska kyrkor
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(8) + 53 s. + liitt. 40      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Akustiikka ja äänenkäsittely   (S3004)
Valvoja:Pulkki, Ville
Ohjaaja:Möller, Henrik
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025383
Sijainti:P1 Ark Aalto  5064   | Arkisto
Avainsanat:acoustics
churches
acoustic measurements
church acoustics
akustik
kyrkor
akustiska mätningar
kyrkoakustik
Tiivistelmä (eng):Acoustical measurements were made in twenty churches in the Helsinki area, and their acoustical properties were compared to each other.
The churches varied in size from small village churches to large cathedrals, were built between the 1470's and 2005, and were built of stone, tile or wood.
The churches were measured following the ISO 3382 standard.

The results showed no clear distinctions between churches of different ages.
The average reverberation time was longer than what is recommended for concert halls, with a small correlation to the volume of the church.
The results of the modern churches were varying for all measured parameters, with no apparent correlation to the materials, sizes or ages of the churches.

The average STI of 0.5 for all measured churches indicates that sound systems are needed in churches for the speech intelligibility to improve in the otherwise reverberant space.
Tiivistelmä (swe):Akustiska mätningar genomfördes i tjugo kyrkor i Helsingforsregionen och deras akustiska egenskaper jämfördes sinsemellan.
Kyrkorna var av varierande storlek, från bykyrkor till stora katedraler, byggdes mellan 1470-talet och 2005, och var byggda av sten, tegel eller trä.
Kyrkorna mättes enligt standarden ISO 3382.

Resultaten visade inga tydliga skillnader mellan kyrkor av olika ålder.
Medelefterklangstiden var längre än vad rekommenderas för konsertsalar och korrelerade lätt med kyrkans volym.
De moderna kyrkornas resultat varierade för alla uppmätta parametrar, och ingen korrelation verkade finnas till kyrkans material, storlek eller ålder.

Genomsnittsvärdet 0,5 för parametern STI tyder på att ljudsystem är nödvändiga i kyrkor för att förbättra talhörbarheten i de i övrigt ekande rummen.
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54914
+ lisää koriin
INSSI