haku: @supervisor Visala, Arto / yhteensä: 105
viite: 6 / 105
Tekijä:Palonen, Tuomo
Työn nimi:Augmented Reality Based Human Machine Interface for Semiautonomous Work Machines
Lisätyn todellisuuden käyttöliittymä puoliautonomisiin työkoneisiin
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2016
Sivut:(8) + 67      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Sähkötekniikan korkeakoulu
Oppiaine:Älykkäät tuotteet   (ETA3006)
Valvoja:Visala, Arto
Ohjaaja:Hyyti, Heikki
Elektroninen julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201611025386
Sijainti:P1 Ark Aalto  4943   | Arkisto
Avainsanat:augmented reality
pose estimation
forestry
calibration
sensor fusion
lisätty todellisuus
paikan ja asennon estimointi
metsätalous
kalibrointi
anturifuusio
Tiivistelmä (fin):Haastava ympäristö ja monimutkaiset työtehtävät tekevät metsäkoneiden toimintojen automatisoimisesta vaikeaa.
Olisikin toivottavaa, että metsäkoneenkuljettaja pystyisi tulkitsemaan koneelta tulevaa tietoa helposti ja nopeasti.
Ratkaisuksi ehdotetaan järjestelmää, joka sulauttaa digitaalisen tiedon osaksi käyttöympäristöä.
Tämä mahdollistaisi puoliautonomisen työkoneen sujuvamman valvomisen ja ohjaamisen.

Tämän työn tavoitteena on toteuttaa lisätyn todellisuuden näyttö metsäkoneisiin.
Tärkeimpänä tehtävänä on estimoida käyttäjän pään sijainti ja asento, sillä digitaalisen datan pitäisi limittyä todellisuuden kanssa.
Lisäksi on pohdittava virtuaalisen tiedon sisältö, ja kuinka se esitetään käyttäjälle.

Asennon ja paikan mittaamiseen käytetään päähän kiinnitettyä konenäkökameraa ja inertiamittausyksikköä.
Kameralla tunnistetaan työkoneen hyttiin sijoitettuja tunnistemerkkejä, joilla sekä kameran paikkaa että asentoa voidaan estimoida.
Asentoestimaattia korjataan vielä inertiamittauksilla anturifuusiota hyödyntäen.
Virtuaalinen tieto näytölle tulee pääasiassa laserkeilaimelta ja se lisätään tietokoneen ruudulla näkyvään videoon kolmiulotteisena pistepilvenä.
Myös metsäkoneen puomi ja työkalu esitetään virtuaalisena mallina.

Toteutettu järjestelmä osoittautui toimimaan oikealla laitteistolla ulkoilmassa tehdyssä kokeessa.
Alustavat tulokset ovat rohkaisevia, mutta myös paikan ja asennon virheitä havaittiin ja identifioitiin.
Tulevaisuuden kehityskohteita ovat tunnisteiden paikan tarkempi mittaaminen ja kokonaisvaltaisemman anturifuusion kehittäminen.
Tiivistelmä (eng):Forest machines are being automated today.
However, the challenging environment and complexity of the work makes the task difficult.
A forest machine operator needs easily interpretable input from the machine in order to supervise and control it.
Hence, a device that would show the digital information as a part of the real environment is desired.

The goal of the thesis is to implement a real time augmented reality display for forest machines.
The main task is to estimate the pose of the user's head because the virtual data should be aligned with real objects.
Also, the digital content and how it is visualized has to be considered.

A machine vision camera and inertial measurements are used in the pose estimation.
Visual markers are utilized to get pose estimate of the camera.
And, orientation from inertial measurements is estimated using an extended Kalman filter.
To get the final estimate, the orientations of the two devices are sensor fused.
Furthermore, the virtual data comes mainly from an on-board lidar.
A 3D point cloud and a wire frame model of a forestry crane are augmented to a live video on a PC.

The implemented system proved to work outdoors with actual hardware in real time.
Although there are some identifiable errors in the pose estimate, the initial results are encouraging.
Further improvements should be targeted to the accuracy of marker detection and to the development of a comprehensive sensor fusion algorithm.
ED:2016-11-13
INSSI tietueen numero: 54917
+ lisää koriin
INSSI