search query: @keyword / total: 766
reference: 3 / 766
« previous | next »
Author:Jiang, Yirui
Title:Requirements analysis of the future Finnish commercial office spaces
Vaatimusanalyysi tulevaisuuden kaupalliselle toimistotiloille Suomessa
Publication type:Master's thesis
Publication year:2016
Pages:(5) + 65      Language:   eng
Department/School:Insinööritieteiden korkeakoulu
Main subject:Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka   (IA3001)
Supervisor:Singh, Vishal
Instructor:Karlsson, Pertti
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612226274
Location:P1 Ark Aalto  6118   | Archive
Keywords:business park
quality function deployment
requirements analysis
future work environment
6-3-5 method
office space
monikäyttäjätoimistorakennus
tulevaisuuden työvoima
tulevaisuuden toimistotila
luova työtila
vaatimusanalyysi
Abstract (eng):A large part of Finnish office buildings are in the form of Business Parks, which provide office premises for small and medium sized companies.
Nevertheless the Business Park concept has stayed unchanged for almost three decades since it was first introduced to the Finnish office premises market in early 1990s.

The purpose of this research is to define the future of the Finnish commercial office spaces and to understand the needs and requirements of the end-users, the tenants.
Rather than the technical features of the buildings, this research will focus on the "soft" demands of the tenant companies: the future workforce, changes in organization and the impact of these changes to the future workstyle and workplace.
The literature review surveys also the impact of creative workspace on the requirement of the future office space.
Requirements analysis the customers' wants and needs, and incorporates the voice of the customer into product design and improvement.

Firstly, the findings of this study reveal that the office building itself does not add value to the company, rather the impact of the whole work environment enhance the end value for the corporations and their employees.
Thus, the challenge for the office building developers is how to engage the end-users in the design stage, in order to determine their needs and to supply office premises that meet the targets of the corporate vision and the human resources.
Secondly, due to the continuum of change, developing the building infrastructure to support agility and flexibility is an essential challenge which the office building developers and owners will face in future.
Finally, the office space is not only the building itself; but the maintenance service, restaurant service and other supporting services significantly influence the satisfaction of the tenants.
Future office space developers should take these aspects into consideration in earlier stages of development.
Abstract (fin):Suuri osa Suomen yrityksistä toimii Business Park - toimistorakennuksissa, jotka tarjoavat toimistotiloja pienille ja keskisuurille yrityksille.
Business Park - konsepti on säilynyt muuttumattomana miltei kolme vuosikymmentä, tultuaan markkinoille ensi kertaa 1990-luvun alussa.

Tämän tutkimuksen päämääränä on määrittää Suomen kaupallisen toimistotilan tulevaisuus ja ymmärtää loppukäyttäjien, eli vuokralaisten tarpeet ja vaatimukset.
Tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole keskittyä rakennuksien teknillisiin ominaisuuksiin vaan vuokralaisyritysten "pehmeisiin" tarpeisiin.
Tämä tutkimus tutkii myös tulevaisuuden työvoimaa, organisaatiomuutoksia, ja näiden muutosten tuomaa vaikutusta tulevaisuuden työtapoihin ja toimitiloihin.
Kirjallisuuskatsauksessa esitetään myös luovan toimitilan vaikutuksia tulevaisuuden toimitilojen vaatimuksiin.
"Vaatimus analyysi" selventää mitkä ovat asiakkaiden haluja ja tarpeita, ja siten yhdistää asiakkaiden äänet tuotteiden suunnitteluun ja kehitykseen.

Ensinnäkin tämä tutkimus paljastaa, että toimistorakennukset eivät itsessään tuo lisäarvoa yrityksille, vaan koko työympäristön vaikutus lisää loppuarvoa yrityksille ja niiden työntekijöille.
Täten toimistorakennusten kehittäjien haasteena on saada loppukäyttäjät osalliseksi jo suunnitteluvaiheessa määrittääkseen tarpeet; ja toimittaa toimistotiloja, jotka täyttävät yrityksen visiot ja henkilöstöhallinnon tavoitteet.
Toiseksi, jatkuvan muutoksen takia, rakennuksen infrastuktuurin kehittäminen ketteryyden ja joustavuuden tukemiseksi on haaste, jota toimistorakennuksen kehittäjät ja omistajat kohtaavat tulevaisuudessa.
Kolmanneksi, toimitila on enemmän kuin rakennus itsestään: ylläpitopalvelut, ravintolapalvelut ja muut tukipalvelut vaikuttavat merkittävästi vuokralaisten tyytyväisyyteen.
Tulevaisuuden toimitilojen kehittäjien on otettava nämä asiat myös huomioon yhä varhaisemmissa kehitysvaiheissa.
ED:2017-01-08
INSSI record number: 55312
+ add basket
« previous | next »
INSSI