search query: @keyword / total: 766
reference: 2 / 766
« previous | next »
Author:Leskinen, Petri
Title:Sotilashenkilöiden ja joukko-osastojen mallintaminen ja käyttö toimijaontologiana
Modelling and Using Military Persons and Units as an Actor Ontology
Publication type:Master's thesis
Publication year:2016
Pages:(7) + 61 s. + liitt. 15      Language:   fin
Department/School:Perustieteiden korkeakoulu
Main subject:Mediatekniikka   (SCI3042)
Supervisor:Hyvönen, Eero
Instructor:Tuominen, Jouni ; Mäkelä, Eetu
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201612226294
Location:P1 Ark Aalto  5957   | Archive
Keywords:actor ontology
semantic web
linked data

toimijaontologia
semanttinen web
linkitetty data
RDF
SPARQL
Abstract (eng):An actor ontology is used for modeling persons and groups in linked open data.
The semantic ontology model enables combining material from various sources and publishing it in a harmonized format so that the data can be used in digital humanities research and as well for developing online portals.

The actor ontology model represented in this work applies an actor-event model approach: the lifestory of an actor is modeled as a sum of biographical events.
The solution is based on the CIDOC CRM standard providing an extensible semantic framework and an information standard for publishing culture historical data.

This work has been done as a part of WarSampo project, where large collections of Finnish Second World War material were harmonized and provided as Linked Open Data.
My part in the project was designing an actor ontology model and populating it with military persons and units collected from various sources.
The WarSampo datasets are published as a Linked Open Data service (http://www.ldf.fi/dataset/warsa) and demonstrated in WarSampo portal (http://www.sotasampo.fi/en/).
Abstract (fin):Toimijaontologia mallintaa henkilöitä ja henkilöryhmiä linkitetyssä avoimessa datassa.
Toimijaontologiamallin tarkoitus on mahdollistaa eri lähteiden aineistojen kokoaminen yhteen ja sen julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa, jotta tietoa voidaan hyödyntää niin digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa kuin tarjoamalla käyttöliittymiä aineiston selaamiseen visuaalisessa muodossa.

Laadittu ontologia noudattaa toimija-tapahtuma-mallia.
Siinä toimija mallinnetaan häneen liittyvien elämäkerrallisten tapahtumien summana.
Ratkaisujen perustana käytettiin CIDOC CRM -standardia, millä haluttiin taata mallin helppo laajennettavuus sekä noudattaa kulttuurihistorialliselle datalle yhdenmukaista julkaisukäytäntöä.

Työ on tehty osana laajempaa Sotasampo-projektia, johon kerättiin kattava tietokanta toisen maailmansodan aikaista aineistoa Suomen osalta.
Oma osuuteni tässä työssä oli toimijaontologiamallin laatiminen sekä sen populointi sotilashenkilöillä ja -osastoilla.
Aineisto on julkaistu avoimena datana (http://www.ldf.fi/dataset/warsa) ja on selattavissa Sotasampo-portaalissa (http://www.sotasampo.fi ).
ED:2017-01-08
INSSI record number: 55332
+ add basket
« previous | next »
INSSI