sisältää alkaa

Kategoria: Opintoasioiden sanasto (94)

Kieli
Termi
Lisätiedot
FI
akateeminen henkilökunta
SV
akademisk personal
EN
academic staff
 
Also called 'faculty' in American English.
FI
alempi korkeakoulututkinto
 
huom! Virallisesti termi "alempi korkeakoulututkinto" viittaa vain yliopistojen, ei ammattikorkeakoulujen tutkintoihin. Ammattikorkeakoulujen alemman tutkinnon nimi on suomeksi "ammattikorkeakoulututkinto". Englanniksi molemmat ovat bachelor's degree.
SV
lägre högskoleexamen
EN
bachelor's degree
 
'Lower university degree' may be used in Finnish legislative contexts, but it's not recommended. 'First-cycle degree' is the equivalent in the EU Bologna Process terminology.
FI
apuraha
SV
stipendium
EN
scholarship
FI
arkkitehdin tutkinto
SV
arkitektexamen
EN
Master of Science (Architecture)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MSc (Arch) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Architecture) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in architecture.’
FI
arkkitehti
 
lyhenne: arkkit.
SV
arkitekt
 
förkortning: ark.
EN
architect
 
Use this when referring to the person. The name of the degree is Master of Science (Architecture).
FI
artikkeliväitöskirja
 
myös yhdistelmäväitöskirja, nippuväitöskirja
SV
artikelavhandling
 
även sammanläggningsavhandling
EN
article-based doctoral thesis
 
The work for a doctoral thesis written as a compilation of articles, rather than as a monograph.
FI
arviointijakso
SV
utvärderingsperiod
EN
evaluation period
FI
arviointiviikko
SV
bedömningsvecka
EN
evaluation week
FI
asiantuntija
SV
sakkunnig
EN
specialist
FI
biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Bio2)
 
Yksi kolmesta kemian tekniikan korkeakoulun laitoksesta v. 2017 alkaen.
SV
institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2)
 
En av tre institutioner vid Högskolan för kemiteknik fr.o.m. 1.1.2017
EN
Department of Bioproducts and Biosystems (Bio2)
 
One of the three departments of the School of Chemical Engineering since 2017.
FI
diplomi-insinööri
 
Lyhenne: 1) dipl.ins. 2) DI Huom. dipl.ins. lyhenteeseen ei tule välilyöntiä pisteen jälkeen vaikka muissa tutkintonimikkeissä välilyönti on.
SV
diplomingenjör
 
Förkortning: 1) dipl.ing. 2) DI
EN
Master of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has an MSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in technology.’
FI
diplomi-insinöörin tutkinto
SV
diplomingenjörsexamen
EN
Master of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has an MSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in technology.’
FI
diplomityö
SV
diplomarbete
EN
master's thesis
 
Plural: theses. ‘Master's thesis in technology’ can be used to distinguish technology from art and business. If necessary to make a distinction, ‘MSc thesis project’ can be used to refer specifically to inventions, experiments, etc. and ‘written thesis’ to refer to the written component. The term ‘thesis’ at Aalto often refers to both, though in English it commonly refers to a written document.
FI
elämänlaajuinen oppiminen
SV
livsvitt lärande
EN
lifewide learning
FI
ennakkotehtävä
SV
förhandsuppgift
EN
preliminary assignment
FI
erityisasiantuntija
SV
specialsakkunnig
EN
senior advisor
FI
etätentti
SV
distanstentamen
EN
online examination
 
Also 'e-examination'.
FI
hakukelpoisuus
 
Myös valintakelpoisuus.
SV
behörighet att ansöka
EN
eligibility
FI
Harald Herlin -oppimiskeskus
 
Harald Herlin -oppimiskeskus pitää sisällään Aalto-yliopiston kirjaston. Käytetään useimmiten nimeä oppimiskeskus tai Aalto-yliopiston oppimiskeskus.
SV
Harald Herlin-lärcentret
 
Ofta endast "lärcentret". Aalto-universitetets bibliotek ingår i lärcentret.
EN
Harald Herlin Learning Centre
 
Often referred to simply as 'the Learning Centre' or 'Aalto University Learning Centre', it encompasses Aalto University Library.
FI
henkilökohtaiset opintojärjestelyt
SV
individuella studiearrangemang
EN
individual study arrangements
FI
jatkotutkinto
SV
forskarexamen
EN
licentiate or doctoral degree
FI
kandidaatin tutkinto
 
Käytetään myös muotoa alempi korkeakoulututkinto, esim. yliopistolaissa.
SV
kandidatexamen
EN
bachelor’s degree
 
Note that the English term 'bachelor's degree' may also be used for bachelor's degrees awarded by universities of applied scienes. A bachelor's degree awarded by a university of applied science is 'ammattikorkeakoulututkinto" in Finnish.
FI
kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
SV
ekonomie kandidatexamen
EN
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden kandidaatti
 
Lyhenne: 1) kauppatiet. kand 2) KTK
SV
ekonomie kandidat
 
Förkortning: 1) ekon.kand. 2) EK
EN
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto
SV
ekonomie licentiatexamen
EN
Licentiate of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a LicSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Licentiate of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a licentiate of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden maisteri
 
lyhenne 1) kauppatiet. maist. 2) KTM
SV
ekonomie magister
 
förkortning: 1) ekon.mag. 2) EM
EN
Master of Science (Economics and Business Administration)
 
abbreviation: MSc (Econ and Bus Admin)
FI
kauppatieteiden maisterin tutkinto
SV
ekonomie magisterexamen
EN
Master of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden tohtori
 
Lyhenteet: 1) kauppat. toht. 2) KTT
SV
ekonomie doktor
 
Förkortning: 1) ekon.dr 2) ED
EN
Doctor of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a DSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Doctor of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a doctor of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden tohtorin tutkinto
SV
ekonomie doktorsexamen
EN
Doctor of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a DSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Doctor of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a doctor of science graduate in economics and business administration.’
FI
kemian ja materiaalitieteen laitos
 
Yksi kolmesta kemian tekniikan korkeakoulun laitoksesta v. 2017 alkaen.
SV
institutionen för kemi och materialvetenskap
 
En av tre institutioner vid Högskolan för kemiteknik fr.o.m. 1.1.2017
EN
Department of Chemistry and Materials Science
 
One of the three departments of the School of Chemical Engineering since 2017.
FI
kemian tekniikan ja metallurgian laitos
 
Yksi kolmesta kemian tekniikan korkeakoulun laitoksesta v. 2017 alkaen.
SV
institutionen för kemiteknik och metallurgi
 
En av tre institutioner vid Högskolan för kemiteknik fr.o.m. 1.1.2017
EN
Department of Chemical and Metallurgical Engineering
 
One of the three departments of the School of Chemical Engineering as of January 2017.
FI
kemian tekniikan kandidaattiohjelma
 
Yksi seitsemästä Aallon kandiohjelmasta.
SV
kandidatprogrammet i kemiteknik
 
Ett av sju kandidatprogram vid Aalto.
EN
Bachelor's Programme in Chemical Technology
 
One of the seven Bachelor’s programmes offered by Aalto University.
FI
koordinaattori
SV
koordinator
EN
coordinator
FI
koulutusohjelman johtaja
SV
ledare för utbildningsprogrammet
EN
director of degree programme
 
Note: Do not use 'head' in place of 'director'.
FI
koulutusohjelman varajohtaja
SV
viceledare för utbildningsprogrammet
EN
vice director of degree programme
FI
kurssi-ilmoittautuminen
SV
kursanmälan
EN
registration
 
At Aalto, students 'enrol' as attending or non-attending for the academic year and 'register' for a course.
FI
kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
SV
magisterprogrammet i bildkonstpedagogik
EN
Master´s Programme in Art Education
FI
kypsyysnäyte
SV
mognadsprov
EN
maturity essay
FI
lisensiaatin tutkinto
SV
licentiatexamen
EN
licentiate degree
FI
luento
SV
föreläsning
EN
lecture
FI
lukukausi
SV
termin
EN
term
 
There are two terms at Aalto, autumn and spring.
FI
lukukausimaksu
SV
terminsavgift
EN
tuition fee
FI
lukuvuosi
SV
läsår
EN
academic year
FI
lukuvuosi-ilmoittautuminen
SV
läsårsanmälan
EN
enrolment
 
At Aalto, students 'enrol' as attending or non-attending for the academic year and 'register' for a course.
FI
lukuvuosimaksu
SV
läsårsavgift
EN
tuition fee
FI
maankäyttötieteiden laitos (vanh.)
 
Laitosta ei enää ole, vaan maankäyttötieteet ovat osa Insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitosta.
SV
institutionen för markanvändning (föråldr.)
 
Institutionen ingår numera i institutionen för byggd miljö inom högskolan för ingenjörsvetenskaper
EN
Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics (obs)
 
This department no longer exists. Since 2016, a part of the Department of Built Environment in the School of Engineering.
FI
maisema-arkkitehti
SV
landskapsarkitekt
 
förkortning: landsk.ark.
EN
Master of Science (Landscape Architecture)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MSc (Landsc Arch) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Landscape Architecture) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in landscape architecture.’
FI
maisterin tutkinto
SV
magisterexamen
EN
master's degree
FI
monografia
SV
monografi
EN
monograph
FI
opetuskieli
SV
undervisningsspråk
EN
language of instruction
FI
opetussuunnitelma
SV
undervisningsplan
EN
curriculum
 
Plural: curricula.
FI
opinnäyte
SV
lärdomsprov
EN
thesis
 
Plural: theses. The term ‘thesis’ at Aalto often refers to both the written and the practical component (if any), though in English it commonly refers to a written document.
FI
opinto-oikeus
SV
studierätt
EN
right to study
FI
opintoasiainpäällikkö
SV
chef för studieärenden
EN
manager of academic affairs
FI
opintokoordinaattori
SV
studiekoordinator
EN
study coordinator
FI
opintoneuvoja
SV
studierådgivare
EN
study advisor
FI
opintopiste
SV
studiepoäng
EN
credit
FI
opintosihteeri
SV
studiesekreterare
EN
study secretary
FI
opintosuoritusote
SV
studieprestationsutdrag
EN
transcript of records
 
Also ‘transcript of study records’.
FI
opiskelijaliikkuvuus
 
Toiminta, jossa opiskelija suorittaa tutkintoonsa sisältyviä opintoja muualla kuin varsinaisessa oppilaitoksessaan tai korkeakoulussaan tai jossa opiskelija suorittaa koko tutkintonsa muussa maassa kuin siinä jossa on suorittanut hakukelpoisuuden antavan pohjakoulutuksensa.
SV
studentmobilitet
 
Myös studentrörlighet. Koska yhdyssana, on luontevaa käyttää "opiskelijan" vastineena sanaa "student", eikä "studerande". Ks. hakusana ”opiskelija”. I sammansatta ord använd helst ”student” istället för ”studerande” för smidighetens skull. Se sökordet ”studerande”.
EN
student mobility
 
The possibility for students to complete degree studies elsewhere than at their home institution of higher education; also the possibility for students to complete an entire degree in a country other than that of their earlier education, i.e. the education that made them eligible for degree studies.
FI
opiskelijavalinta
 
Menettely, jota hyväksi käyttäen koulutustoimija ottaa hakijan opiskelijaksi koulutuksen toteutukseen hakemuksen ja valintaperusteiden perusteella.
SV
antagning av studerande
 
"antagning" hellre än "urval". Vid några universitet används "studentantagning". Se t.ex. den nationella Undervisnings- och utbildningsordlistan (OKSA) 2017
EN
student admissions
 
The procedure whereby an educational provider accepts an applicant as a student in an educational course or larger programme based on general admissions criteria and on the application submitted by the applicant.
FI
opiskelutodistus
SV
studieintyg
EN
certificate of student status
FI
palvelupäällikkö
SV
servicechef
EN
service manager
FI
pro gradu -tutkielma
SV
avhandling pro gradu
EN
master's thesis
FI
pääaineen vastuuprofessori
SV
ansvarsprofessor för huvudämnet
EN
professor in charge of major
FI
pääainevastaava
SV
ansvarig för huvudämnet
EN
head of major
FI
sihteeri
SV
sekreterare
EN
secretary
FI
suunnittelija
SV
planerare
EN
planning officer
FI
sähköinen opinnäyte
SV
elektroniskt lärdomsprov
EN
electronic thesis
 
Also 'e-thesis'.
FI
taiteen kandidaatin tutkinto
SV
konstkandidatexamen
EN
Bachelor of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of arts graduate in art and design.’
FI
taiteen kandidaatti
 
Lyhenteet suomeksi 1) tait. kand., 2) TaK
SV
konstkandidat
 
Förkortning: 1) konstkand. 2) KoK
EN
Bachelor of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of arts graduate in art and design.’
FI
taiteen maisteri
 
lyhenteet suomeksi tait.maist. ja (TaM)
SV
konstmagister
 
Förkortning: 1) konstmag. 2) KoM
EN
Master of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Master of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a master of arts graduate in art and design.’
FI
taiteen maisterin tutkinto
SV
konstmagisterexamen
EN
Master of Arts (Art and Design)
FI
taiteen tohtori
 
Lyhenteet 1) tait.toht. 2) TaT
SV
konstdoktor
 
Förkortning: 1) konstdr 2) KoD
EN
Doctor of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a DA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Doctor of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a doctor of arts graduate in art and design.’
FI
tekniikan kandidaatin tutkinto
SV
teknologie kandidatexamen
EN
Bachelor of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in technology.’
FI
tekniikan kandidaatti
 
lyhenteet: 1) tekn. kand. 2) TkK
SV
teknologie kandidat
 
Förkortning: 1) tekn.kand. 2) TkK
EN
Bachelor of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in technology.’
FI
tekniikan lisensiaatin tutkinto
SV
teknologie licentiatexamen
EN
Licentiate of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has an LicSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Licentiate of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a licentiate of science graduate in technology.'
FI
tekniikan lisensiaatti
 
Lyhenne: 1) tekn. lis. 2) TkL
SV
Teknologie licentiat
 
förkortning: 1) tekn.lic. 2) TkL
EN
Licentiate of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has an LicSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Licentiate of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a licentiate of science graduate in technology.’
FI
tekniikan tohtorin tutkinto
SV
teknologie doktorsexamen
EN
Doctor of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a DSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Doctor of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a doctor of science graduate in technology.’
FI
tohtorikoulutettava
SV
doktorand
EN
doctoral student
 
Doctoral candidate is also used.
FI
tohtorin tutkinto
SV
doktorsexamen
EN
doctoral degree
FI
tutkinnonsuoritusoikeus
SV
rätt att avlägga examen
EN
right to pursue a degree
FI
tutkintokieli
SV
examensspråk
EN
language of degree
FI
tutkintosääntö
SV
examensstadga
EN
degree regulations
FI
tutkintotodistus
SV
examensbetyg
EN
degree certificate
 
'Diploma' in American English.
FI
tutkintovaatimukset
SV
examensfordringar
EN
degree requirements
FI
vararehtori, opetus
 
tittelin virallinen muoto näin, mutta tekstissä usein "opetuksesta vastaava vararehtori".
SV
vicerektor, undervisningen
 
kan skrivas: vicerektor (undervisningen). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för undervisningen.
EN
vice president, education
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'provisions on application of the guidelines will be issued by the vice president for education'. 'Vice president (education)' is also used.
FI
verkko-opetus
SV
nätbaserad undervisning
EN
online teaching
FI
verkkokurssi
SV
webbkurs
EN
online course
FI
verkkoluento
SV
webbföreläsning
EN
online lecture
FI
väitöskirja
SV
doktorsavhandling
EN
doctoral thesis
 
At Aalto, a research paper written to complete the requirements for a doctorate. In US English, this is usually referred to as a doctoral dissertation.
FI
yhteisohjelman vastuuprofessori
SV
ansvarsprofessor för det gemensamma programmet
EN
professor in charge of joint programme
FI
yksilölliset järjestelyt
SV
individuella arrangemang
EN
individual arrangements
 
In the context of accessibility.
FI
ylempi korkeakoulututkinto
 
Huom. ilman tarkennusta termi "ylempi korkeakoulututkinto" viittaa vain yliopistojen, ei ammattikorkeakoulujen ylempiin tutkintoihin. Ammattikorkeakouluissa ylempi tutkinto on "ylempi ammattikorkeakoulututkinto". Englanniksi molemmat ovat master's degree, mutta jos kyseessä on AMK-tutkinto, asia pitää tarkentaa tekstissä.
SV
högre högskoleexamen
EN
master's degree
 
Note that the English term ‘master’s degree’ is used of the second-cycle degree for both science universities and universities of applied sciences, but in the latter case it should be mentioned that it is from a university of applied sciences.