sisältää alkaa

Kategoria: Aallon perussanastoa (104)

Kieli
Termi
Lisätiedot
FI
Aalto-yliopisto
SV
Aalto-universitetet
EN
Aalto University
FI
Aalto-yliopiston hallitus
SV
Aalto-universitetets styrelse
EN
Aalto University Board
FI
akateeminen henkilökunta
SV
akademisk personal
EN
academic staff
 
Also called 'faculty' in American English.
FI
akateeminen komitea
 
Virallisesti Aallossa on olemassa yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) ja korkeakoulujen akateemisten asiain komiteat. Käytännössä ilmausta "akateeminen komitea" käytetään molemmissa yllä olevissa merkityksissä.
SV
akademisk kommitté
 
De enskilda högskolorna har var sin akademisk kommitté (se akademiska kommittén för xx). För hela universitetet finns Kommittén för akademiska ärenden (AAK), officiellt: Universitetets kommitté för akademiska ärenden (AAK). I praktiken talar man ofta endast om akademiska kommittén.
EN
academic committee
 
Officially Aalto University has one University Academic Affairs Committee (AAC) and six school academic affairs committees. However, 'academic committee' is frequently used for both cases.
FI
arkkitehdin tutkinto
SV
arkitektexamen
EN
Master of Science (Architecture)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MSc (Arch) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Architecture) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in architecture.’
FI
arkkitehti
 
lyhenne: arkkit.
SV
arkitekt
 
förkortning: ark.
EN
architect
 
Use this when referring to the person. The name of the degree is Master of Science (Architecture).
FI
arkkitehtuuri
SV
arkitektur
EN
architecture
FI
arkkitehtuurin laitos
 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun laitos
SV
institutionen för arkitektur
 
en av institutionerna vid Högskolan för konst, design och arkitektur
EN
Department of Architecture
 
A department at the School of Arts, Design and Architecture
FI
biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Bio2)
 
Yksi kolmesta kemian tekniikan korkeakoulun laitoksesta v. 2017 alkaen.
SV
institutionen för bioprodukter och bioteknik (Bio2)
 
En av tre institutioner vid Högskolan för kemiteknik fr.o.m. 1.1.2017
EN
Department of Bioproducts and Biosystems (Bio2)
 
One of the three departments of the School of Chemical Engineering since 2017.
FI
diplomi-insinööri
 
Lyhenne: 1) dipl.ins. 2) DI Huom. dipl.ins. lyhenteeseen ei tule välilyöntiä pisteen jälkeen vaikka muissa tutkintonimikkeissä välilyönti on.
SV
diplomingenjör
 
Förkortning: 1) dipl.ing. 2) DI
EN
Master of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has an MSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in technology.’
FI
diplomi-insinöörin tutkinto
SV
diplomingenjörsexamen
EN
Master of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has an MSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in technology.’
FI
elektroniikan ja nanotekniikan laitos (ELE)
 
yksi Sähkötekniikan korkeakoulun neljästä laitoksesta
SV
institutionen för elektronik och nanoteknik (ELE)
 
en av institutionerna vid Högskolan för elektroteknik
EN
Department of Electronics and Nanoengineering (ELE)
 
One of the four departments of the School of Electrical Engineering
FI
ETA
 
Euroopan talousalue
SV
EES
 
(det) Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EN
EEA
 
European Economic Area
FI
graafisen suunnittelun maisteriohjelma
SV
magisterprogrammet i grafisk design
EN
Master´s Programme in Graphic Design
FI
hakemus
SV
ansökan, ansökning
EN
application
FI
hallintolaki
SV
förvaltningslagen
 
434/2003.
EN
Administrative Procedure Act (434/2003)
FI
Harald Herlin -oppimiskeskus
 
Harald Herlin -oppimiskeskus pitää sisällään Aalto-yliopiston kirjaston. Käytetään useimmiten nimeä oppimiskeskus tai Aalto-yliopiston oppimiskeskus.
SV
Harald Herlin-lärcentret
 
Ofta endast "lärcentret". Aalto-universitetets bibliotek ingår i lärcentret.
EN
Harald Herlin Learning Centre
 
Often referred to simply as 'the Learning Centre' or 'Aalto University Learning Centre', it encompasses Aalto University Library.
FI
henkilöstö
SV
personal
EN
staff, personnel
FI
henkilöstöpalvelut (HRS)
 
Aallon palvelukokonaisuus.
SV
personaltjänster (HRS)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
HR Services (HRS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
henkilötietolaki
 
523/1999
SV
personuppgiftslag
 
523/1999
EN
Personal Data Act (523/1999)
FI
insinööritieteiden akateeminen komitea
 
ENG:n korkeakoulun akateemisten asioiden komitea
SV
akademiska kommittén för ingenjörsvetenskaper
 
den akademiska kommittén för Högskolan för ingenjörsvetenskaper.
EN
Academic Committee for Engineering
 
the school academic affairs committee of ENG
FI
insinööritieteiden kandidaattiohjelma
 
Yksi seitsemästä Aallon kandiohjelmasta
SV
kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap
 
Ett av de sju kandidatprogrammen vid Aalto.
EN
Bachelor's Programme in Engineering
 
One of the seven Bachelor’s programmes offered by Aalto.
FI
Insinööritieteiden korkeakoulu
 
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu. Yksi Aallon kuudesta korkeakoulusta. Lyhenne: Aalto-yliopiston viestintäpalveluiden ohjeen mukaan lyhenne on Aalto ENG. Lyhenteitä tulisi käyttää vain Aallon sisäisessä käytössä.
SV
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
 
Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper. En av Aalto-universitetets sex högskolor. Enligt Aalto-universitetets kommunikationstjänster används förkortningen Aalto ENG. Förkortningarna används endast i intern kommunikation.
EN
School of Engineering
 
One of the six schools of Aalto University. Abbrev: According to the Aalto University Communications Services' instructions, the abbreviation is Aalto ENG. Abbreviations should only be used for internal communication.
FI
johtamisen laitos
 
Kauppakorkeakoulun (BIZ) laitos
SV
institutionen för ledarskap
 
En av institutionerna vid Aalto-universitetets handelshögskola (BIZ). Handelshögskolans undervisningsspråk är finska och engelska.
EN
Department of Management Studies
 
A department of the School of Business (BIZ)
FI
johtamisen tukipalvelut (LSS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
stödtjänster för ledningen (LSS)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
Leadership Support Services (LSS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
julkisuuslaki
 
laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
SV
offentlighetslagen
 
lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
EN
Act on the Openness of Government Activities (621/1999)
 
abbr. JulkL
FI
kampus
SV
campus
EN
campus
FI
kampuspalvelut (CAS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
campustjänster (CAS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Campus Services (CAS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
Kandidaattikeskus
SV
Kandidatcentret
EN
Undergraduate Centre
FI
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)
SV
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
EN
The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC)
FI
Kauppakorkeakoulu
 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston viestintäpalveluiden mukaan lyhenne on Aalto BIZ. Lyhenteitä tulisi käyttää vain Aallon sisäisessä käytössä.
SV
Handelshögskolan
 
Aalto-universitetets handelshögskola. En av Aalto-universitetets sex högskolor. Enligt Aalto-universitetets kommunikationstjänster används förkortningen Aalto BIZ. Förkortningarna används endast i intern kommunikation.
EN
School of Business
 
Aalto University School of Business. One of the six schools of Aalto University. According to the Aalto University Communications Services' instructions, the abbreviation is Aalto BIZ. Abbreviations should only be used for internal communication.
FI
kauppatieteen akateeminen komitea
 
BIZ:n korkeakoulun akaatemisten asioiden komitea
SV
akademiska kommittén för de ekonomiska vetenskaperna
 
akademiska kommittén för Handelshögskolan (BIZ)
EN
Academic Committee for Business
 
The school academic affairs committee of BIZ
FI
kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
SV
ekonomie kandidatexamen
EN
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden kandidaatti
 
Lyhenne: 1) kauppatiet. kand 2) KTK
SV
ekonomie kandidat
 
Förkortning: 1) ekon.kand. 2) EK
EN
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Econ and Bus Admin) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Economics and Business Administration) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in economics and business administration.’
FI
kauppatieteiden maisteri
 
lyhenne 1) kauppatiet. maist. 2) KTM
SV
ekonomie magister
 
förkortning: 1) ekon.mag. 2) EM
EN
Master of Science (Economics and Business Administration)
 
abbreviation: MSc (Econ and Bus Admin)
FI
kemian ja materiaalitieteen laitos
 
Yksi kolmesta kemian tekniikan korkeakoulun laitoksesta v. 2017 alkaen.
SV
institutionen för kemi och materialvetenskap
 
En av tre institutioner vid Högskolan för kemiteknik fr.o.m. 1.1.2017
EN
Department of Chemistry and Materials Science
 
One of the three departments of the School of Chemical Engineering since 2017.
FI
kemian laitos (vanh.)
 
vanhentunut, yksi Kemian tekniikan korkeakoulun laitoksista 31.12.2016 asti. Yhdistetty kemian ja materiaalitieteen laitokseen 1.1.2017.
SV
institutionen för kemi (föråldr.)
 
En av institutionerna vid Högskolan för kemiteknik fram till 31.12.2016. Se institutionen för kemi och materialvetenskap.
EN
Department of Chemistry (obs)
 
A department of the School of Chemical Technology (now the School of Chemical Engineering) until 31 Dec. 2016. Since then called the Department of Chemistry and Materials Science.
FI
kemian tekniikan akateeminen komitea
SV
akademiska kommittén för kemiteknik
EN
Academic Committee for Chemical Engineering
 
The school academic affairs committee of CHEM
FI
kemian tekniikan ja metallurgian laitos
 
Yksi kolmesta kemian tekniikan korkeakoulun laitoksesta v. 2017 alkaen.
SV
institutionen för kemiteknik och metallurgi
 
En av tre institutioner vid Högskolan för kemiteknik fr.o.m. 1.1.2017
EN
Department of Chemical and Metallurgical Engineering
 
One of the three departments of the School of Chemical Engineering as of January 2017.
FI
kemian tekniikan kandidaattiohjelma
 
Yksi seitsemästä Aallon kandiohjelmasta.
SV
kandidatprogrammet i kemiteknik
 
Ett av sju kandidatprogram vid Aalto.
EN
Bachelor's Programme in Chemical Technology
 
One of the seven Bachelor’s programmes offered by Aalto University.
FI
Kemian tekniikan korkeakoulu
 
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu. Yksi Aalto-yliopiston kuudesta korkeakoulusta. Aalto-yliopiston viestintäpalveluiden ohjeen mukaan lyhenne on Aalto CHEM. Lyhenteitä tulisi käyttää vain Aallon sisäisessä käytössä.
SV
Högskolan för kemiteknik
 
Aalto-universitetets högskola för kemiteknik. En av Aalto-universitetets sex högskolor. Enligt Aalto-universitetets kommunikationstjänster används förkortningen Aalto CHEM. Förkortningarna används endast i intern kommunikation.
EN
School of Chemical Engineering
 
One of the six schools of Aalto University. According to the Aalto Communications Services instructions, the abbreviation is Aalto CHEM. Abbreviations should only be used for internal communication NOTE: The English name has changed as of 2017. Formerly called the School of Chemical Technology.
FI
kielikeskus
 
Aalto-yliopiston palveluyksikkö
SV
språkcentret
 
Tjänsteenhet för hela Aalto-universitetet
EN
Language Centre
 
An Aalto-level language and communications unit that offers education and services to staff and students.
FI
konetekniikan laitos (ME)
 
Yksi kolmesta insinööritieteiden korkeakoulun laitoksesta vuodesta 2016.
SV
institutionen för maskinteknik (ME)
 
En av de tre institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (sedan 2016)
EN
Department of Mechanical Engineering (ME)
 
One of the three departments of the School of Engineering. Established in 2016.
FI
Korkeakoulujen arviointineuvosto (vanh.)
 
Lopettanut toimintansa. Uusi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) aloittanut 1.5.2014.
SV
Rådet för utvärdering av högskolorna (föråldr.)
 
Upphört, i dag Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU); se detta ord. NCU förkortas KARVI på finska. Ett oavhängigt samarbetsorgan och fristående ämbetsverk; se lag 1295/2013.
EN
The Finnish Higher Education Evaluation Council (obs)
 
Operations discontinued. Replaced by the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) on 1 May 2014.
FI
korkeakoulun akateemisten asiain komitea
SV
högskolans kommitté för akademiska ärenden
EN
school academic affairs committee
FI
kotikansainvälistyminen
 
Termi, jota käytetään kv-yhteyksissä siitä, että opiskelijat tai hlökunta kansainvälistyvät omassa korkeakoulussaan sinne tulevien vaihto-oppilaiden tai kv-ohjelmien kautta lähtemättä itse ulkomaille.
SV
internationalisering på hemmaplan
 
innebär att studerande och personal internationaliseras genom internationella program och umgänge med internationella utbytestuderande (utan att själva åka utomlands).
EN
internationalisation at home
 
The process of students and staff becoming more international without ever leaving Finland due to the increased number of exchange students and international programmes.
FI
kurssi
SV
kurs
EN
course
FI
kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
SV
magisterprogrammet i bildkonstpedagogik
EN
Master´s Programme in Art Education
FI
lavastustaide
 
ARTSin opetus- ja tutkimusala
SV
scenografi
EN
Scenography
 
a research field at ARTS
FI
luento
SV
föreläsning
EN
lecture
FI
lukukausi
SV
termin
EN
term
 
There are two terms at Aalto, autumn and spring.
FI
lukuvuosi
SV
läsår
EN
academic year
FI
maankäyttötieteiden laitos (vanh.)
 
Laitosta ei enää ole, vaan maankäyttötieteet ovat osa Insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön laitosta.
SV
institutionen för markanvändning (föråldr.)
 
Institutionen ingår numera i institutionen för byggd miljö inom högskolan för ingenjörsvetenskaper
EN
Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics (obs)
 
This department no longer exists. Since 2016, a part of the Department of Built Environment in the School of Engineering.
FI
maisema-arkkitehti
SV
landskapsarkitekt
 
förkortning: landsk.ark.
EN
Master of Science (Landscape Architecture)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MSc (Landsc Arch) degree.’ / ‘Kim has a Master of Science (Landscape Architecture) degree.’ / ‘Kim is a master of science graduate in landscape architecture.’
FI
markkinoinnin laitos
 
Kauppakorkeakoulun (BIZ) laitos
SV
institutionen för marknadsföring
 
En av institutionerna vid Aalto-universitetets handelshögskola (BIZ). Handelshögskolans undervisningsspråk är finska och engelska.
EN
Department of Marketing
 
A department of the School of Business (BIZ)
FI
matematiikan ja systeemianalyysin laitos (MS)
 
Yksi viidestä perustieteiden korkeakoulun laitoksesta
SV
institutionen för matematik och systemanalys (MS)
 
En av fem institutioner vid Högskolan för teknikvetenskaper
EN
Department of Mathematics and Systems Analysis (MS)
 
One of the five departments of the School of Science
FI
median laitos
 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluun kuuluva laitos.
SV
institutionen för medier
 
En av institutionerna vid Högskolan för konst, design och arkitektur
EN
Department of Media
 
A department of the School of Arts, Design and Architecture.
FI
Mikkelin kampus
 
Mikkelin kampuksen tilat ovat Mikkelin yliopistokeskuksen jäsenten yhteiskäytössä.
SV
campus S:t Michel
 
Campusområdet och faciliteterna används gemensamt av alla medlemmar i universitetscentret MUC.
EN
Mikkeli Campus
 
Aalto University shares the grounds and facilities of Mikkeli Campus with the other members of the Mikkeli University Consortium.
FI
muotoilun laitos
 
ARTSin laitos.
SV
institutionen för design
 
En av institutionerna vid ARTS.
EN
Department of Design
 
A department at ARTS.
FI
neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
 
Yksi viidestä perustieteiden korkeakoulun laitoksesta
SV
institutionen för neurovetenskap och medicinsk teknik
 
En av fem institutioner vid Högskolan för teknikvetenskaper
EN
Department of Neuroscience and Biomedical Engineering
 
One of the five departments of the School of Science
FI
opinto-oikeus
SV
studierätt
EN
right to study
FI
opintosuoritusote
SV
studieprestationsutdrag
EN
transcript of records
 
Also ‘transcript of study records’.
FI
opiskelijavalinta
 
Menettely, jota hyväksi käyttäen koulutustoimija ottaa hakijan opiskelijaksi koulutuksen toteutukseen hakemuksen ja valintaperusteiden perusteella.
SV
antagning av studerande
 
"antagning" hellre än "urval". Vid några universitet används "studentantagning". Se t.ex. den nationella Undervisnings- och utbildningsordlistan (OKSA) 2017
EN
student admissions
 
The procedure whereby an educational provider accepts an applicant as a student in an educational course or larger programme based on general admissions criteria and on the application submitted by the applicant.
FI
oppimispalvelut (LES)
 
Yksi uuden palveluorganisaation osa.
SV
lärandetjänster (LES)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
Learning Services (LES)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
perustieteiden akateeminen komitea
 
SCI:n korkeakoulun akateemisten asioiden komitea
SV
akademiska kommittén för teknikvetenskaper
 
Den akademiska kommittén för Högskolan för teknikvetenskaper (SCI).
EN
Academic Committee for Science
 
the school academic affairs committee of SCI
FI
Perustieteiden korkeakoulu
 
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu. Yksi Aallon kuudesta korkeakoulusta. Aalto-yliopiston viestintäpalvelujen ohjeen mukaan lyhenne on Aalto SCI. Lyhenteitä tulisi käyttää vain Aallon sisäisessä käytössä.
SV
Högskolan för teknikvetenskaper
 
Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper. En av Aalto-universitetets sex högskolor. Enligt Aalto-universitetets kommunikationstjänster används förkortningen Aalto SCI. Förkortningarna används endast i intern kommunikation.
EN
School of Science
 
Aalto University School of Science. One of the six schools of Aalto University. Abbrev: According to the instructions of Aalto University Communications Services, the abbreviation is Aalto SCI and should only be used in internal communication within Aalto.
FI
provosti
 
Aallon organisaatiossa rehtorista seuraava. Provosti toimii rehtorin sijaisena, tukee rehtoria yliopiston strategisessa kehittämisessä ja johtaa kaikkia opetukseen, tutkimukseen, taiteelliseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä prosesseja.
SV
provost
 
Inom Aalto-universitetets organisation är provosten första ersättare för rektor.
EN
provost
 
In the Aalto organisation, the Provost is the President's first deputy, supporting the President in the strategic development of the university and leading all processes connected to teaching, research, art and creative practices, and societal impact.
FI
rakennetun ympäristön laitos (BE)
 
Yksi kolmesta Insinööritieteiden korkeakoulun laitoksesta vuodesta 2016.
SV
institutionen för byggd miljö (BE)
 
En av de tre institutionerna vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG) sedan 2016.
EN
Department of Built Environment (BE)
 
One of the three departments of the School of Engineering. Established in 2016.
FI
rakennustekniikan laitos (CI)
 
Yksi kolmesta insinööritieteiden korkeakoulun laitoksesta v. 2016 alkaen.
SV
Institutionen för byggnadsteknik (CI)
 
En av de tre institutionerna inom Högskolan för ingenjörsvetenskaper sedan år 2016
EN
Department of Civil Engineering (CI)
 
One of the three departments of the School of Engineering since 2016.
FI
rehtori
SV
rektor
EN
president
 
President at Aalto, often 'rector' at other Finnish universities.
FI
signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos (SA)
 
Yksi neljästä Sähkötekniikan korkeakoulun laitoksesta.
SV
institutionen för signalbehandling och akustik (SA)
 
En av fyra institutioner vid Högskolan för elektroteknik (ELEC).
EN
Department of Signal Processing and Acoustics (SA)
 
One of the four departments of the School of Electrical Engineering.
FI
sihteeripalvelut ja muut koulukohtaiset palvelut (SES)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
sekreterartjänster och övriga högskolevisa tjänster (SES)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Secretarial Services and Other School Services (SES)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
sähkötekniikan akateeminen komitea
 
ELEC:n korkeakoulun akateemisten asioiden komitea
SV
akademiska kommittén för elektroteknik
 
Den akademiska kommittén för Högskolan för elektroteknik (ELEC).
EN
Academic Committee for Electrical Engineering
 
the school academic affairs committee of ELEC
FI
sähkötekniikan ja automaation laitos (S)
 
Yksi Sähkötekniikan korkeakoulun neljästä laitoksesta.
SV
institutionen för elektroteknik och automation (S)
 
En av fyra institutioner vid Högskolan för elektroteknik
EN
Department of Electrical Engineering and Automation (S)
 
One of the four departments of the School of Electrical Engineering
FI
Sähkötekniikan korkeakoulu
 
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu. Yksi Aallon kuudesta korkeakoulusta. Aallon viestintäpalvelujen ohjeen mukaan lyhenne on Aalto ELEC. Lyhenteitä tulisi käyttää vain Aallon sisäisessä käytössä.
SV
Högskolan för elektroteknik
 
Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. En av Aalto-universitetets sex högskolor. Enligt Aalto-universitetets kommunikationstjänster används förkortningen Aalto ELEC. Förkortningarna används endast i intern kommunikation.
EN
School of Electrical Engineering
 
One of the six Schools of Aalto University. According to Aalto University Communications Services' instructions, the abbreviation is Aalto ELEC. Abbreviations should only be used for internal communication.
FI
Taideteollinen korkeakoulu (vanh.)
 
Vuoden 2009 loppuun asti Taideteollinen korkeakoulu itsenäisenä, sen jälkeen samannimisenä Aallon osana (2010 alkaen) ja nykyään Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
SV
Konstindustriella högskolan (föråldr.)
 
Fram till år 2009 en självständig högskola, 2010- 2012 en del av Aalto-universitetet under samma namn. Fr.o.m. 2012, när institutionen för arkitektur inlemmades, heter högskolan Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. (Nämnet skrivs med stor bokstav i början om namnet står skilt för sig: Högskolan för konst, design och arkitektur).
EN
School of Art and Design (obs)
 
Formerly known as the University of Art and Design Helsinki, at Aalto it was initially renamed the School of Art and Design. Its current name at Aalto is the School of Arts, Design and Architecture.
FI
Taideyliopisto
 
Uusi vapaan taiteen yliopisto syntyi vuonna 2013 Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistyessä.
SV
Konstuniversitetet
 
Det nya universitetet för fri konst bildades 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan gick samman.
EN
University of the Arts Helsinki
 
A non-Aalto university launched in 2013 through the merger of Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy and Theatre Academy Helsinki.
FI
taiteen kandidaatin tutkinto
SV
konstkandidatexamen
EN
Bachelor of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of arts graduate in art and design.’
FI
taiteen kandidaatti
 
Lyhenteet suomeksi 1) tait. kand., 2) TaK
SV
konstkandidat
 
Förkortning: 1) konstkand. 2) KoK
EN
Bachelor of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of arts graduate in art and design.’
FI
taiteen laitos
 
Yksi ARTSin laitoksista.
SV
institutionen för konst
 
En av institutionerna vid ARTS.
EN
Department of Art
 
One of the departments of Aalto ARTS.
FI
taiteen maisteri
 
lyhenteet suomeksi tait.maist. ja (TaM)
SV
konstmagister
 
Förkortning: 1) konstmag. 2) KoM
EN
Master of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a MA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Master of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a master of arts graduate in art and design.’
FI
taiteen tohtorin tutkinto
SV
konstdoktorsexamen
EN
Doctor of Arts (Art and Design)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a DA (Art and Des) degree.’ / ‘Kim has a Doctor of Arts (Art and Design) degree.’ / ‘Kim is a doctor of arts graduate in art and design.’
FI
taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea
 
ARTS:n korkeakoulun akateemisten asioiden komitea
SV
akademiska kommittén för konst, design och arkitektur
 
Tidigare akademiska kommittén för konstindustri. Akademiska kommittén för Högskolan för konst, design och arkitektur.
EN
Academic Committee for Arts, Design and Architecture
 
the school academic affairs committee of ARTS
FI
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
 
Yksi kuudesta Aalto-yliopiston korkeakoulusta. Aallon viestintäpalveluiden ohjeen mukaan lyhenne on Aalto ARTS. Lyhenteitä tulisi käyttää vain Aallon sisäisessä käytössä.
SV
Högskolan för konst, design och arkitektur
 
Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur. En av Aalto-universitetets sex högskolor. Enligt Aalto-universitetets kommunikationstjänster används förkortningen Aalto ARTS. Förkortningarna används endast i intern kommunikation.
EN
School of Arts, Design and Architecture
 
One of the six schools of Aalto University. According to the Aalto Communications Services' instructions, the abbreviation is Aalto ARTS. Abbreaviations should only be used for internal communication.
FI
talouspalvelut (FIS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa.
SV
ekonomitjänster (FIS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Financial Services (FIS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
tekniikan kandidaatin tutkinto
SV
teknologie kandidatexamen
EN
Bachelor of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in technology.’
FI
tekniikan kandidaatti
 
lyhenteet: 1) tekn. kand. 2) TkK
SV
teknologie kandidat
 
Förkortning: 1) tekn.kand. 2) TkK
EN
Bachelor of Science (Technology)
 
Note abbreviation and capitalisation conventions: ‘Kim has a BSc (Tech) degree.’ / ‘Kim has a Bachelor of Science (Technology) degree.’ / ‘Kim is a bachelor of science graduate in technology.’
FI
tekniset palvelut (TSS)
 
Yksi Aallon v. 2014 voimaan astuneen uuden palveluorganisaation osa.
SV
tekniska tjänster (TSS)
 
En del av Aalto-universitetets tjänsteorganisation.
EN
Technical Services (TSS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
tieto- ja palvelutalouden laitos
 
Kauppakorkeakoulun (BIZ) laitos
SV
institutionen för informations- och serviceekonomi
 
En av institutionerna vid Aalto-universitetets handelshögskola (BIZ). Handelshögskolans undervisningsspråk är finska och engelska.
EN
Department of Information and Service Economy
 
A department of the School of Business (BIZ)
FI
tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos (TLV)
 
Yksi Sähkötekniikan korkeakoulun neljästä laitoksesta.
SV
institutionen för kommunikations- och nätverksteknik (TLV)
 
En av institutionerna vid Högskolan för elektroteknik
EN
Department of Communications and Networking (TLV)
 
One of the four departments of the School of Electrical Engineering.
FI
tietosuojailmoitus
SV
dataskyddsmeddelande
EN
privacy notice
FI
tietotekniikan laitos
 
Yksi viidestä perustieteiden korkeakoulun laitoksesta
SV
institutionen för datateknik
 
En av fem institutioner vid Högskolan för teknikvetenskaper
EN
Department of Computer Science
 
One of the five departments of the School of Science
FI
tietotekniikkapalvelut (ITS)
 
Yksi Aallon palveluorganisaation osa. Lyhenne ITS
SV
IT-tjänster (ITS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
IT Services (ITS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
tohtoriohjelman johtaja
SV
ledare för doktorandprogrammet
EN
doctoral programme director
FI
tutkimus- ja innovaatiopalvelut (RIS)
 
Aallon loppuvuonna 2014 voimaan astuneen uuden palveluorganisaation yksi osa.
SV
forsknings- och innovationstjänster (RIS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Research and Innovation Services (RIS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
vararehtori
 
Aallossa on 5 vararehtoria, joilla on omat vastuualueensa. Huom. rehtorin ensimmäinen varamies on provosti.
SV
vicerektor
 
Det finns fem vicerektorer vid Aalto, var och en med ansvar för ett visst område. Rektors första ersättare kallas provost. Tidigare användes prorektors titel.
EN
vice president
 
Aalto University has five Vice Presidents, each with their area of responsibility. 'For' may be used to include the area of responsibility, e.g. 'Vice President for Education'. (Note: The first deputy for the President is the Provost.)
FI
vararehtori, kampuksen kehittäminen
SV
vicerektor, utvecklingen av campus
EN
vice president, campus development
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'the Vice President for Campus Development is responsible for securing the implementation of the strategy'. 'Vice President (Campus Development)' is also used.
FI
vararehtori, opetus
 
tittelin virallinen muoto näin, mutta tekstissä usein "opetuksesta vastaava vararehtori".
SV
vicerektor, undervisningen
 
kan skrivas: vicerektor (undervisningen). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för undervisningen.
EN
vice president, education
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'provisions on application of the guidelines will be issued by the vice president for education'. 'Vice president (education)' is also used.
FI
vararehtori, taide ja luovat käytännöt
 
virallinen titteli näin, tekstissä usein esim. "taiteiden ja luovien käytäntöjen vararehtori"
SV
vicerektor, konst och kreativ praxis
 
kan skrivas: vicerektor (konst och kreativ praxis). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för konst och kreativ praxis.
EN
vice president, art and creative practices
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'the Vice President for Art and Creative Practices coordinates artistic activities at Aalto University'. 'Vice President (Art and Creative Practices)' is also used.
FI
vararehtori, tutkimus ja innovaatiot
 
Tekstissä usein esim. tutkimuksesta vastaava vararehtori.
SV
vicerektor, forskning och innovationer
 
skrivs ibland: vicerektor (forskning och innovationer). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för forskning och innovationer.
EN
vice president, research and innovation
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, i.e. 'the Vice President for Research and Innovation is responsible for the strategic management of the university's doctoral education'. 'Vice President (Research and Innovaton)' is also used.
FI
vararehtori, ulkosuhteet
 
Virallinen titteli tässä muodossa. Usein tekstissä esim. ulkosuhteista vastaava vararehtori.
SV
vicerektor, externa relationer
 
kan skrivas: vicerektor (externa relationer). Kan också skrivas ut: vicerektor med ansvar för externa relationer.
EN
vice president, external relations
 
In sentences it is often convenient to use 'for' to specify the area of responsibility, e.g. 'the Vice President for External Relations assists the President in strategic external affairs'. 'Vice President (External Relations)' is also used.
FI
viestintäpalvelut (COS)
 
Yksi Aallon v. 2014 voimaan astuneen uuden palveluorganisaation osa.
SV
kommunikationstjänster (COS)
 
En del av Aaltos tjänsteorganisation.
EN
Communications Services (COS)
 
A constituent part of the Aalto service organisation.
FI
väitöskirja
SV
doktorsavhandling
EN
doctoral thesis
 
At Aalto, a research paper written to complete the requirements for a doctorate. In US English, this is usually referred to as a doctoral dissertation.
FI
yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK)
SV
universitetets kommitté för akademiska ärenden (AAK)
EN
University Academic Affairs Committee (AAC)